MET­TE FRE­DE­RIK­SEN

BT - - SØNDAG -

Født 19. novem­ber 1977 i Aal­borg, dat­ter af ty po­graf Flem­m­ing Fre­de­rik­sen og pæ­da­gog Anet­te Fre­de­rik­sen. Har dat­te­ren Ida Fe­li­ne og søn­nen Mag­ne.

Ju­stits­mi­ni­ster si­den ok­to­ber 2014.

Be­skæft igel­ses­mi­ni­ster fra 2011 til 2014. Ma­ster­ud­dan­nel­se i Afri­kastu­di­er fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 2009. Ba­chel­or i ad­mi­ni­stra­tion og sam­funds­fag, Aal­borg Uni­ver­si­tet, 2007. Stu­dent, Aal­borg­hus Gym­na­si­um, fra 1993 til 1996

By­pl­an­ve­jens Skole fra 1983 til 1993.

Ung­dom­s­kon­su­lent i LO fra 2000 til 2001. Valgt til Fol­ke­tin­get før­ste gang i 2001. Gen­valgt i 2005, 2007, 2011 og 2015 med hø­je per­son­li­ge stem­me­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.