S

BT - - SØNDAG -

om­mer er lig med festi­val­tid, og man­ge har må­ske al­le­re­de tænkt sig, at der skal hyg­ges lidt ek­stra i tel­tet. Sex er for man­ge festi­val­gæ­ster en del af pak­ken, når de dra­ger mod Dyrsku­e­plad­sen i Roskil­de. Det er dog al­tid en god idé li­ge at tæn­ke sig om, in­den man hi­ver en sød fyr el­ler pi­ge med ind i sovepo­sen, si­ger se­xo­log Maj Wis­mann. Hos Sex og Sam­fund me­ner man, at det er for­æl­dre­nes an­svar at ta­le med sit barn om op­le­vel­ser­ne på Roskil­de Festi­val og her­un­der, at det er godt at ha­ve kon­do­mer med i ta­sken.

» Du skal som for­æl­drer ta­le med dit barn om dis­se ting, selv­om det er svært. Bli­ver det for svært, så har man som for­æl­dre en an­den mu­lig­hed, og det er at an­be­fa­le dit barn at ta­le med en an­den vok­sen, det har til­lid til, el­ler at rin­ge til Se­xlinj­en for Un­ge, « for­tæl­ler Ma­ri­an­ne Lom­holt, der er na­tio­nal chef hos Sex og Sam­fund.

Lom­holt me­ner, at jo før for­æl­dre­ne ta­ler med de­res barn om krop­pen, græn­ser og hvad bar­net har lyst til, des bed­re er det. For når bar­net så bli­ver æl­dre, er det nem­me­re at ta­le om de seksu­el­le re­la­tio­ner, der måt­te kom­me.

» Du kan ik­ke sen­de dit barn af sted og tæn­ke, det ord­ner sig nok. Du bli­ver nødt til at væ­re en ak­tivt in­vol­ve­ret for­æl­der, og­så når dit barn er på festi­val, « un­der­stre­ger hun.

Det er ik­ke al­tid li­ge nemt at ta­le om sex og må­ske slet ik­ke præ­ven­tion, når de un­ge kom­mer i al­de­ren, hvor sex be­gyn­der at bli­ve spæn­den­de.

» For nog­le for­æl­dre vil det væ­re na­tur­ligt at gi­ve de­res barn kon­do­mer med, mens det for an­dre vil væ­re græn­se­over­skri­den­de, bå­de for for­æl­dre og bar­net. Det er helt i or­den – du skal som for­æl­drer gø­re det, der pas­ser til je­res for­hold, « si­ger Ma­ri­an­ne Lom­holt.

Det bli­ver me­re dy­risk

Se­xo­lo­gen Maj Wis­mann un­der­stre­ger vig­tig­he­den af kon­do­met, for på festi­va­ler er man me­re spon­tan, end hvis man er i by­en i en ’ nor­mal’ we­e­kend.

» Husk kon­do­mer. Festi­val­sex er frækt, for­di der er en helt an­den stem­ning om­kring det. Man bli­ver en helt an­den, man er me­re fri, og man skal ba­re hyg­ge sig og drik­ke nog­le øl. Hæm­nin­ger­ne bli­ver smidt, og det bli­ver på man­ge må­der me­re dy­risk, hvor man le­ver i nu­et, « si­ger hun og på­pe­ger, at køns­syg­dom­me og­så ta­ger med på festi­val, og at det ik­ke er rart, hvis en hyg­ge­lig stund bli­ver hu­sket som en plads i kø­en til at kø­be en for­try­del­se­spil­le.

Det er oft e en mas­se go­de min­der, man ta­ger med hjem fra festi­va­ler­ne, men der kom­mer for nog­le og­så an­det med hjem end be­skidt tøj og en uges tøm­mer­mænd. Man­ge har ube­skyt­tet sex un­der festi­va­len og ri­si­ke­rer at få en køns­syg­dom. Sid­ste år del­te Sex og Sam­fund 25.000 kon­do­mer ud på som­me­rens festi­va­ler, for­di fl ere un­ge har ube­skyt­tet sex. På af­de­lin­gen for køns­syg­dom­me på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal op­le­ver man fl ere un­ge, der kom­mer for­bi eft er Roskil­de Festi­va­len og skal te­stes for køns­syg­dom­me som kla­my­dia.

» Vi op­le­ver en øget ak­ti­vi­tet eft er Roskil­de Festi­va­len i for­hold til re­sten af året. Det er dem un­der 30 år, der kom­mer for­bi os og bli­ver tjek­ket, « for­kla­rer over­sy­geple­jer­ske Britt Nilau­sen, der og­så er rå­d­gi­ver ved Kli­nik for Køns­syg­dom­me. Hun rå­der og­så de un­ge til at hu­ske at pak­ke kon­do­mer­ne ned sam­men med gum­mi­støv­ler­ne og sovepo­sen. Og sam­ti­dig ha­ve dem på sig, når man går rundt.

For­try­der

Hos Sex og Sam­fund nik­ker man gen­ken­den­de til, at de un­ge glem­mer kon­do­met, og det fø­rer til, at pi­ger­ne mor­ge­nen eft er står i kø for at kø­be for­try­del­se­spil­ler.

» For­try­del­se­spil­ler kal­der vi nød­præ­ven­tion, for­di det er præ­ven­tion, man kun bru­ger i et nødstil­fæl­de. Når vi rå­d­gi­ver pi­ger, der har ta­get nød­præ­ven­tion, ta­ler vi med dem om, hvor­dan de kan und­gå at kom­me i sam­me si­tu­a­tion igen. Men der sker man­ge ting på en festi­val, og en af dem er, at nog­le har sex, uden at det var plan­lagt, « for­kla­rer Ma­ri­an­ne Lom­holt, der un­der­stre­ger, at det er vig­tigt, at for­æl­dre­ne ta­ler med de­res børn om sex og be­skyt­tel­se, så de ik­ke en­der i en ube­kvem si­tu­a­tion, der kan øde­læg­ge festi­val- op­le­vel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.