MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

The­ra Ho­ei­j­mans ( født i 1969) var med­lem dan­ce- ban­det Cut’N’Move. Hun har si­den med­vir­ket i fl ere mu­si­cals. Hun de­bu­te­re­de på tv i Ele­va2ren og har si­den væ­ret vært på DR 1 og DR3. I dag pro­du­ce­rer hun sam­men med sin mand, fo­to­graf Jør­gen Vang, pro­gram­mer til TV2 Østjyl­land. De sid­ste tre år har hun des­u­den stu­de­ret ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og har li­ge af­slut­tet en ba­chel­or i kunst­hi­sto­rie og æste­tisk kom­mu­ni­ka­tion. Hol­land­sk som en seks- årig

Min mor An­to­nia Ho­ei­j­mans bo­e­de i Hol­land, hvor hun mød­te min far – en af­ro­a­me­ri­ka­ner. De var sam­men det før­ste par år af mit liv. Hun ar­bej­de­de som se­kre­tær for et dansk fi rma, og da den hol­land­ske af­de­ling luk­ke­de, fl yt­te­de hun til Dan­mark og ar­bej­de­de vi­de­re her. Mens min mor etab­le­re­de sig i Dan­mark, vok­se­de jeg op i det syd­li­ge Hol­land i Brunsum hos mi­ne bedste­for­æl­dre. Li­ge før jeg fyld­te seks, kom jeg her til lan­det, og der­for ta­ler jeg sta­dig hol­land­sk, men dog som en seksår­ig – til stor mor­skab for min fa­mi­lie. Når em­ner­ne be­væ­ger sig ud over smal­l­talk, slår mit hol­land­ske ord­for­råd ik­ke til. Så slår jeg over i en­gelsk.

1.

Jeg så den dag­li­ge lig­kær­re

I 1992 var jeg i Bom­bay for at hen­te tre børn, der skul­le adop­te­res og til Dan­mark. For­æl­dre­ne kun­ne ik­ke selv hen­te dem på grund af uro­lig­he­der på ste­det, så min da­væ­ren­de kæ­re­ste og jeg blev spurgt, om vi vil­le væ­re ku­re­rer. De var tre vildt dej­li­ge unger. Jeg har for ny­lig hørt fra den ene af dem eft er 25 år. De har et rig­tig godt liv og kla­rer sig godt. De er kom­met godt i vej. Al­le bur­de en gang i li­vet ta­ge et sted hen, hvor man får sin egen – oft e for­kæ­le­de – til­væ­rel­se sat i re­lief. Da vi var der­ne­de, så vi spe­dal­ske tig­ge­re og den dag­li­ge lig­kær­re, der kør­te dø­de men­ne­sker væk. Det var en barsk, men vig­tig op­våg­ning.

2.

Bed­ste­mor skæld­te al­drig ud

Jeg for­g­u­de­de mi­ne bedste­for­æl­dre, som jeg jo vok­se­de op hos. De var fan­ta­sti­ske. Min bedste­far var den, der al­tid kun­ne for­tæl­le sjove hi­sto­ri­er med mas­ser af grin. Vi var på cy­kel­tu­re sam­men i na­tu­ren, og min bed­ste­mor sang god­natsang, og sam­men la­ve­de vi pus­lepil. Vi hør­te Mozart og Be­et­ho­ven. Det var de to men­ne­sker, der lær­te mig at sæt­te pris på de små ting, og jeg min­des ik­ke, at de no­gen­sin­de har skældt mig ud. Bil­le­det er et af de sid­ste, in­den min mor kom og hen­te­de mig til Dan­mark, hvor vi kom til at bo i Ha­der­s­lev.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.