Min søn­dags­mid­dag

BT - - SØNDAG -

TEKST:

FO­TO: Hvem er du? Jeg hed­der Tho­mas Ro­de. jeg er kok, fun­ctio­nal li­festy le- men­tor og stor for­ta­ler for ste­nal­der­kost. Jeg har ud­gi­vet fl ere ko­gebø­ger, se­ne­st bo­gen ’ Rig­tig mad’ og går højt op i god kost af høj er­næ­rings­mæs­sig vær­di. I øje­blik­ket ar­bej­der jeg på pro­dukt­linj­en ’ Ro­den til alt godt’, hvor jeg godt kun­ne tæn­ke mig at fi nde en må­de at ud­nyt­te det hø­je næ­rings­ind­hold i kød fra dyr brugt til na­tur­ple­je. Hvor tit la­ver du mad? Oft e tre gan­ge om da­gen. Jeg er vold­somt glad for at ko­ge 30 års er­fa­ring ned til no­get, jeg nu kan la­ve til min fa­mi­lie. At kon­cen­tre­re det ned på den tal­ler­ken, som min hu­stru og jeg får hver dag. Hvem har lært dig at la­ve mad? Det har jeg selv, men jeg er me­get kraft igt in­spi­re­ret af store men­ne­sker, jeg har mødt på min vej. Da jeg var barn, hav­de min halv­bror og jeg en uge i køk­ke­net og en uge i stal­den. Vi hav­de kæm­pe køk­ken­ha­ve og høns, så jeg har sik­kert og­så få­et in­spira­tion med hjem­me­fra. Hvad skul­le dit sid­ste må­l­tid væ­re? Jeg har in­gen liv­ret. Jeg sæt­ter pris på alt, der er la­vet med go­de ting og med kær­lig­hed. Hvor­for har du valgt at la­ve hak­kebøf? Jeg har fak­tisk al­drig væ­ret vild med hak­kebøf, men så fandt jeg ud af, at hvis man la­ver den af or­dent­ligt kød og be­hand­ler den, som var det en ste­ak, er det helt fan­ta­stisk.

CHAR­LOT­TE NI­EL­SEN, cnie@ bt. dk.

LINDA KA­STRUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.