Han ser billeder af sin eks­kæ­re­ste på Fa­ce­book

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

Hej An­net­te. Jeg har væ­ret sam­men med min kæ­re­ste i snart tre år nu, og jeg er sta­dig dybt fo­rel­sket i ham. Vo­res for­hold går rig­tig godt, men der er én ting, jeg ik­ke ved, hvad jeg skal stille op med. Jeg har i tid­li­ge­re for­hold haft pro­ble­mer med kæ­re­ster, der ik­ke kun­ne la­de væ­re med at kon­tak­te an­dre pi­ger, og i et til­fæl­de har en eks­kæ­re­ste og­så væ­ret mig ut­ro. Der­for har jeg desvær­re haft en lil­le trang til at ’ tjek­ke op’ på min kæ­re­ste. Jeg har tjek­ket hans com­pu­ter for at se, hvad han sø­ger på. Jeg er ud­mær­ket klar over, at det gør man ik­ke, og har det og­så dår­ligt med det. Men da jeg så op­da­ge­de, at han for det før­ste søg­te på man­ge pi­ger på Fa­ce­book ( dog har han ba­re kig­get på de­res billeder), og så, at han har søgt en del på sin tid­li­ge­re kæ­re­ste. Og det er det vær­ste for mig. Fle­re gan­ge om ugen kig­ger han på billeder af hen­de. Og jeg er rig­tig ban­ge for, hvor­for han gør det. Jeg vil ger­ne kon­fron­te­re ham med det, men jeg vil ik­ke af­slø­re for ham, at jeg ’ snu­ser’ i hans ting, da jeg ved, han ik­ke vil bry­de sig om det. Hvad skal jeg gø­re? Hil­sen den for­vir­re­de. Kæ­re for­vir­re­de! Rig­tig man­ge mænd kig­ger på billeder af pi­ger. Prøv f. eks. at kig­ge på In­s­ta­gram. Tjek hvad di­ne mand­li­ge ’ ven­ner’ går ind og li­ker. Jeg har tit tænkt, at jeg sy­nes, mi­ne ven­ner skul­le over­ve­je den mu­lig­hed, at de­res ko­ner kan se, hvad de li­ker. Li­ge­som jeg kan se det. Det er me­re end sø­de pi­ger, de kig­ger på, skal vi si­ge det så­dan? Sa­gen er ba­re den, at man kan godt skju­le det for hin­an­den, men hvad æn­drer det? Hvad vil­le det æn­dre for dig, hvis din kæ­re­ste kig­ge­de på pi­ger el­ler på eks­kæ­re­sten på ste­der, hvor du ik­ke kun­ne tjek­ke det? Vil­le du fo­re­træk­ke den ui­gen­nem­sku­e­li­ge løgn? Vil­le den til­freds­stil­le dig, el­ler vil­le den kun væ­re ki­met til mistænksom­hed? Vil­le det så ik­ke på en må­de væ­re bed­re med uvi­den­hed? Jeg tror, du skal gø­re op med dig selv, hvad du vil bru­ge din vi­den til. Hvor­for vil du ha­ve den? Den gør helt øjen­syn­ligt in­tet godt for dig.

Læs he­le An­net­tes svar på bt. dk/ brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.