OL- by­en

BT - - REJSER -

fin­des små, sort­ma­le­de salgs­bo­der stra­te­gisk pla­ce­ret langs de mest po­pu­læ­re sti­er, hvor man kan få fastfood ( ho­t­dogs, bur­ger og pa­ni­ni), ka­ger og drik­ke­va­rer fra kl. 9.30 til sidst på ef­ter­mid­da­gen, af­hæn­gig af vej­ret.

Går man til den nord­li­ge si­de af par­ken, lig­ger øko- caféen Tim­ber Lod­ge, som er selv­for­sy­nen­de med ener­gi via sol­pa­ne­ler på ta­get. Det er bå­de lo­kalt for­sam­lings­hus med for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter og po­pu­lært spi­se­sted for par­kens gæ­ster. Caféen la­ver sund og en­kel mad med vægt på sup­per, sandwich og sa­la­ter, og vil man hel­le­re spi­se den et an­det sted i par­ken, kan de pak­ke den som pi­c­nic til at ta­ge med.

Har man lyst til at spi­se til af­ten her­u­de, er der lidt kraf­ti­ge­re sa­ger på me­nu­kor­tet hos EastTwen­ty Bar & Kit­chen ved Acel­orMit­tel Or­bit, som har åbent til kl. 22 i som­mer­hal­vå­ret: thai- cur­ry, dyb­s­tegt fisk og Here­ford­s­hi­re ste­ak. men og får på den må­de en fors­mag på, hvad den hur­ti­ge sport vil si­ge.

Ve­lodro­men lig­ger i et om­rå­de af par­ken, hvor der og­så er al­min­de­li­ge cy­kel­sti­er, men vil he­le fa­mi­li­en ha­ve lidt me­re ud­for­dring, er der og­så en BMX ba­ne, hvor børn skal væ­re mindst 1,27 m hø­je for at måt­te ra­ce med. Det ko­ster 12- 15 pund ( ca. 120- 150 kr.) for en lek­tion, in­klu­si­ve cy­kel og hjelm. SVØM­NING Hvad: Lon­don Aqua­ti­cs Cen­tre Hvor­når: he­le ugen kl. 6- 22.30 In­fo: alon­do­naqua­ti­cs­cen­tre. org Det er en­hver svøm­mers drøm at kun­ne hop­pe i 50 me­ter- bas­si­net un­der det bøl­ge­de tag i den olym­pi­ske svøm­me­hal, men man skal li­ge stop­pe op og be­un­dre byg­nin­gen ude­fra først. Bøl­ge­te­ma­et går igen i fa­ca­den på det smuk­ke styk­ke ar­ki­tek­tur, teg­net af en af ver­dens bed­ste ar­ki­tek­ter, bri­tisk- iraki­ske Zaha Ha­did.

Vil man ba­re se svøm­me­hal­len, ko­ster det et pund ( ca. 10 kr.) at kom­me ind på en af de 2.500 plad­ser ved kon­kur­ren­ce- bas­si­net med ti ba­ner. Vil man gø­re hel­te­ne kun­sten ef­ter, skal man hu­ske ba­de­tøj og hånd­klæ­de, men det ko­ster sta­dig kun 2- 3,50 pund ( 20- 35 kr.), for­di man ef­ter OL har be­slut­tet, at det skal væ­re en fol­ke­lig svøm­me­hal.

Det store bas­sin er for­be­holdt øve­de og pro­fes­sio­nel­le, børn og be­gyn­de­re må nø­jes med 25 me­ter- ba­ner­ne, men vil man gø­re den lo­ka­le helt, bron­ze- vin­de­ren Tom Da­ley, kun­sten ef­ter fra 10- me­ter vip­pen, er der og­så et spe­ci­elt ud­springs­bas­sin. Og må­ske lø­ber man ind i ham, for han har gjort hal­len til sit fa­ste træ­nings­lo­ka­le, og svøm­me­hal­len til­by­der un­der­vis­ning og som­mer­kur­ser i hans navn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.