Oden­se i fuldt fl­or

Stor­by­fe­rie:

BT - - REJSER - Frank Ju­el Pe­der­sen rej­se­liv@ ber­ling­s­ke. dk BLOMSTERFESTIVAL

DAN­MARK

I ha­ven ved H. C. An­der­sens Hus sæt­ter man al­tid en ære i at py­n­te me­get fint op. En stor sva­ne nær­mest svæ­ver på van­det i den lil­le dam ved si­den af mu­se­et. Den er ik­lædt en hvid blom­ster­fjer­dragt og har blå øj­ne, alt sam­men la­vet af klok­ke­blom­ster.

Et to me­ter højt lil­la hjer­te, og­så la­vet af klok­ke­blom­ster, pry­der den grøn­ne plæ­ne, hvor en mas­se turi­ster, især ja­pa­ne­re, kik­ker for­nø­jet og ta­ger det ene fo­to ef­ter det an­det.

For net­op her spad­se­rer man­ge ud­klæd­te per­so­ner rundt. Sel­ve­ste H. C. Andersen ser man, iført høj sort hat, som skam ta­ges af, når der skal hil­ses på, og så bli­ver ja­pa­ner­ne helt ude af den og buk­ker og ne­jer. Og dér står sol­da­ten og den gam­le heks ved træ­et og har gang i Fyr­tø­jet.

På den lil­le uden­dørs sce­ne er det vist » Prin­ses­sen på ær­ten « og » Nat­ter­ga­len « , der er gang i. En lil­le, rød­klædt ki­ne­ser­pi­ge med et for­nemt flot fug­le­bur i hån­den og en » lam- pe­skærm « på ho­ve­d­et, står i den ene si­de, og i den an­den si­de sid­der prin­ses­sen og hen­des to hof­da­mer og vin­ker til fol­ket.

Jo, det er gan­ske vist.

By­ens blom­ster­cen­trum

Men vi skal hen til plad­sen for­an rå­d­hu­set ved Flak­ha­ven, hvor der er dæk­ket op med blom­ster og hø­je græs­ser al­le­veg­ne.

Det er et far­ve­or­gie be­stå­en­de af især krysan­temum, fu­chsia, asters, geo­gi­ner og gla­di­o­lus.

Der er og­så byg­get en flot per­go­la, en over­dæk­ket sti med es­pa­li­er be­stå­en­de af ved­bend og an­dre grøn­ne plan­ter, som skyg­ger for so­len – og hyg­ger ge­val­digt.

Ba­re gre­ne er sam­let, så de lig­ner træ­er og står py­n­tet med rø­de kruk­ker, der er hængt på, som var det ju­le­træ­er. Kryd­derur­ter og chi­li­plan­ter står der og­så en del af. Et hjør­ne er hel­li­get et mi­ni- ko­lo­ni­ha­ve­hus med blom­ster på ta­get og en fin, lil­le græs­plæ­ne rundt om.

Hvor der ik­ke er udsmyk­ket, er plad­sen pro­p­fuld af folk, som sid­der ved de for­skel­li­ge ud­skænk­nings­ste­der. Man hil­ser på be­kend­te, der kom­mer for­bi; det er uden tvivl en stor del af by­ens be­folk­ning, der mø­der op her på så­dan en fest­dag.

Gre­ver og ba­ro­ner for­tæl­ler

In­de i rå­d­hu­set er der og­så ud­stil­lin­ger: Små ar­ran­ge­men­ter med blom­ster, sær­ligt ro­ser, i kruk­ker og pot­ter i al­le stør­rel­ser.

I rå­d­hu­sets festsal er der fored­rag hver dag. Der kan man hø­re gre­ver og ba­ro­ner og ef­ter­kom­me­re for­tæl­le om de­res slæg­ters gang på Bro­holm og Ege­skov slot­te og de store god­ser som Gl­orup, Hol­stens­huus og Hes­sela­ger­gaard, som var nog­le af H. C. An­der­sens fo­re­truk­ne be­søgs­ste­der.

For­an Skt. Knuds kir­ke kan man kø­be plan­ter i tu­sin­de­vis, og li­ge rundt om hjør­net lig­ger Or­kidé­klub­bens telt. In­de i den fug­ti­ge, var­me luft tri­ves de man­ge or­kidéer, klub­ben har sam­let sam­men i år. De fle­ste er til salg, og der bli­ver lan­get man­ge sjæld­ne – nog­le me­re køn­ne end an­dre – or­ki­de­er over di­sken.

Rundt i by­ens ga­der og stræ­der

20 for­skel­li­ge blom­ster­bu­tik­ker, gart­ne­ri­er og for­e­nin­ger ud­stil- ler for­skel­li­ge ste­der i ga­der­ne, og de kon­kur­re­rer om årets flot­te­ste stand, som pu­bli­kum stem­mer om.

Ved vin­tap­per­stræ­de er det Rosas gart­ne­ri, der har tryl­let med ro­ser­ne i rød, hvi­de far­ver, der dæk­ker as­fal­ten, som var det en fest­dug.

Blom­ster­bu­tik­ken » Stop­penå­len og Svovls­tik­ken « har sat en mas­se kruk­ker kunst­fær­digt op med prag­t­ek­sem­pla­rer af hi­bi­scus med store blom­ster i stær­ke rød/ gu­le far­ver. Der kan fak­tisk la­ves te af en be­stemt sort af plan­ten, Sab­da­rif­fa, hvor man bru­ger dens mør­ke­rø­de frug­ter, der er fyldt med de sun­de an­tioxi­dan­ter.

Ved Brandts Klæ­de­fa­brik, by­ens kul­tu­rel­le cen­ter, er der pla­ce­ret en stor ro­båd, som er fyldt op med et lys­lil­la blom­ster­tæp­pe, hvor­på der står en stor tyk­ma­vet bam­se og et egern kunst­fær­digt klip­pet ud af en tjør­ne­busk.

Kvin­der i flot­te hat­te

På Brandts Torv er der 11 fyn­s­ke kunst­hånd­vær­ke­re, som ud­stil­ler og sælger de­res unik­ke kunst­vær­ker. Bo­der­ne er fyldt med smyk­ker, ke­ra­mik, skul­p­tu­rer og tøj med me­re.

På gå­ga­den Vester­ga­de er der fyldt af men­ne­sker. Et lat­ter­mildt kvin­de­sel­skab, hvis med­lem­mer al­le er iført store hat­te, py­n­te­de med blom­ster, væk­ker op­sigt.

Læn­ge­re ned ad ga­den står der et par mis­sio­næ­rer, der vil til­by­de os lidt re­li­gi­øs vej­led­ning, og li­ge ved si­den af dem stø­der vi på lo­ka­le po­li­ti­ke­re, der vil til­by­de os lidt po­li­tisk ori­en­te­ring.

Det he­le bli­ver un­der­lagt mu­sik fra et to- mands- or­ke­ster, der blæ­ser os al­le et styk­ke på de­res in­stru­men­ter.

» Ti­me to say good­bye « ly­der det, så vi ta­ger dem på or­det, og si­ger far­vel og på gen­syn.

REJSEINFO I år er te­ma­et for Oden­se Blomsterfestival en an­den af Fyns be­røm­te søn­ner; nem­lig kom­po­ni­sten Carl Ni­el­sen, der blev født for 150 år si­den i år. Læs me­re om, hvad du kan op­le­ve – og hvor – her: blomsterfestival. dk

Overalt i Oden­se er der de­ko­re­ret med smuk­ke blom­ster un­der festi­va­len i au­gust. Fra Rå­d­hu­set, over gå­ga­den og Flak­ha­ven til H. C. An­der­sens Hus. Fo­to: Anita Ri­is

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.