Hu­ske­ka­gen fra hel­ve­de

BT - - U21- EM I TJEKKIET -

DET SLUT­TE­DE I se­mi­fi na­len for de dan­ske U21dren­ge. Nøj­ag­tig som man på for­hånd kun­ne ha­ve for­ud­set. Svæ­re­re var det at spå om, at det var et på pa­pi­ret un­der­le­gent svensk hold, der skul­le kø­re Vol­vo­en hen over de rød- hvi­de fi na­le­for­håb­nin­ger. Fi­re gan­ge!

Hol­det vi­ste sig ik­ke bæ­re­dyg­tigt, da det kom bag­ud på et straff es­park be­gå­et med sam­me grad af ele­gan­ce som de tre­kvart- buk­ser og ær­me­lø­se T- shir­ts, der hersker i den tjek­ki­ske som­mer­mode.

Må­lt på ren­dyr­ket kva­li­tet bur­de Dan­mark stå i fi - na­len på tirs­dag. Det er der in­gen tvivl om. Men kva­li­te­ten var svær at få øje på mod en fl ok klo­ge sven­ske­re. I ste­det slut­te­de det i en yd­my­gel­se. HOL­DETS STØR­STE PRO­FI­LER, Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og Yus­suf Poul­sen, var for slid­te og fi k sig al­drig rig­tig skre­vet ind i tur­ne­rin­gen. Det blev dyrt. Set i bag­klog­ska­bens tak­nem­me­ligt kla­re lys bur­de Højb­jerg må­ske slet ik­ke ha­ve spil­let EM på bag­kant af de ud­mar­ven­de kam­pe med A- lands­hol­det. Højb­jerg er hol­dets bed­ste spil­ler, han kæm­pe­de for­bil­led­ligt, og so­ci­alt var hans til­ste­de­væ­rel­se et plus. Men den skab­te og­så usik­ker­hed og spørgs­måls­tegn om­kring den dan­ske trup.

Jess Thorup vil bli­ve kri­ti­se­ret i de kom­men­de da­ge. Bå­de for den star­top­stil­ling, han hav­de valgt og for det fak­tum, at han end­nu en gang valg­te at skift e ud på et vin­den­de hold. Jeg un­drer mig og­så over, at bå­de Vik­tor Fi­s­cher og Pio­ne Si­sto skul­le star­te på bæn­ken. Li­ge som mang­len på en stør­re og stær­ke­re an­gri­ber end Yus­suf Poul­sen var til at ta­ge og fø­le på. THORUP VIL FÅ kri­tik for, at han valg­te et hold med seks Su­per­liga­e­je­de spil­le­re, mens han hav­de spil­le­re fra Eng­land, Ita­li­en og Ajax sid­den­de på bæn­ken.

Men ga­bet er ik­ke stort. Jo, Jo­nas Knud­sen har ik­ke in­ter­na­tio­nalt ni­veau. Men hver­ken Jens Jøns­son, Uff e Bech el­ler Ras­mus Falk kan sky­des ne­der­la­get i sko­e­ne.

Den­ne slut­run­de har lært os, at vi har et væld af in­ter­es­san­te spil­le­re på vej. At frem­ti­den i dansk fod­bold ik­ke ba­re er lys, men og­så bred.

Men vi har og­så lært, at der skal me­get me­re end ta­lent til, hvis man vil til tops i in­ter­na­tio­nal fod­bold. Lad det bli­ve en hu­ske­ka­ge til os al­le sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.