FRANK AR­NE­SEN

Frank Ar­ne­sen har få­et en ny start i græsk fod­bold ef­ter to tur­bu­len­te op­hold i Ham­borg og Ukrai­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Da­ni­el Re­mar Frank Ar­ne­sen har væ­ret sport­s­di­rek­tør i eu­ro­pæ­i­ske top­klub­ber som Chel­sea, Tot­ten­ham og PSV Eindhoven. Han har væ­ret igen­nem hef­ti­ge magt­kam­pe i Ham­bur­ger SV og måt­te flyg­te fra sit se­ne­ste job i Me­ta­list Khar­kiv på grund af kri­gen i Ukrai­ne.

Nu er han så i græsk fod­bold, hvor han igen sø­ger fod­bold­lyk­ken med en tre år lang kon­trakt som sport­s­di­rek­tør i klub­ben PAOK FC i by­en The­s­sa­lo­niki. I sid­ste sæ­son slut­te­de klub­ben på tred­je­plad­sen i Græken­lands bed­ste fod­bol­dræk­ke.

Den dan­ske sport­s­di­rek­tør har der­med igen søgt et sted hen, hvor han ri­si­ke­rer at kom­me i stormvejr. Den græ­ske liga har nem­lig et ry for mang­len­de løn­nin­ger til spil­le­re, fy­rings­run­der og sa­ger om kor­rup­tion – se­ne­st mod stor­klub­ben Olym­pi­akos.

Et op­lagt spørgs­mål til Frank Ar­ne­sen pres­ser sig der­for på. Hvor­for ta­ge et job i et land og en liga, som er be­ryg­tet for ka­os og øko­no­misk uor­den?

» Jeg har al­drig væ­ret ban­ge for at ta­ge en ud­for­dring, og jeg har al­drig ar­bej­det her i lan­det. PAOK blev ved med at spør­ge mig, og eje­ren, Ivan Savvi­dis, var me­get på­træn­gen­de på en po­si­tiv må­de. Han over­tog klub­ben for tre år si­den, og den er nu helt gæld­fri, « be­grun­der Frank Ar­ne­sen.

Før den 58- åri­ge tid­li­ge­re dan­ske lands­hold­spil­ler sag­de ja til PAOK, hav­de han el­lers for før­ste gang, iføl­ge eget ud­sagn, haft en pe­ri­o­de, hvor han ik­ke ar­bej­de­de.

En god pe­ri­o­de for­tæl­ler Frank Ar­ne­sen, men nu var det tid til at kom­me i gang igen.

» Nu har jeg haft næ­sten to år, hvor jeg har slap­pet af. Men jeg vil­le ger­ne no­get an­det og no­get nyt. Jeg ven­te­de, og der kom for­skel­li­ge ting, men jeg syn­tes ik­ke, det var in­ter­es­sant for mig. Da PAOK kom, tænk­te jeg, så lad mig se på det. By­en er fan­ta­stisk, og de er vil­de

SØN­DAG 28. JU­NI 2015

da­lu@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.