NS NYE EVEN­TYR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Du har al­le­re­de travlt, la­der det til? AR­NE­SENS KAR­RI­E­RE SOM SPORT­S­DI­REK­TØR

SØN­DAG 28. JU­NI 2015 med fod­bold. Fan­se­ne er fan­ta­stisk pas­sio­ne­re­de, « for­tæl­ler Frank Ar­ne­sen over te­le­fo­nen, men bli­ver plud­se­lig af­brudt af en an­den te­le­fon i bag­grun­den.

Han und­skyl­der og be­sva­rer opkal­det, gi­ver nog­le or­drer til stem­men i den an­den en­de af rø­ret, in­den han igen er klar.

» Ja, er du sinds­syg. Jeg ar­bej­der al­le­re­de 24 ti­mer i døg­net, men det er jeg glad for, « si­ger Frank Ar­ne­sen, hvis før­ste be­drift i klub­ben var at an­sæt­te kro­a­ten Igor Tu­dor som ny ch­eftræ­ner.

Snart slut med tv

Frank Ar­ne­sen har den se­ne­ste tid op­t­rå­dt som fod­bol­d­eks­pert ved land­skam­pe hos Ka­nal 5. Og den tjans fort­sæt­ter han med lidt end­nu.

» Jeg har væ­ret glad for at la­ve tv­ar­bej­de, og det har væ­ret sjovt sam­men med Bri­an ( Laud­rup, red.) og Met­te ( Cor­ne­li­us, red.). Det er det sta­dig, og jeg skal væ­re med bå­de i sep­tem­ber og ok­to­ber. Men det er og­så dej­ligt at kom­me tilbage til det her job, « si­ger Frank Ar­ne­sen.

Han for­tæl­ler sam­ti­dig, at han net­op i den­ne we­e­kend får ad­gang til sit og sin ko­ne Ka­tes nye hjem i The­s­sa­lo­niki, der lig­ger i det nord­li­ge Græken­land.

» Vi er flyt­tet her­ned og har fun­det en lej­lig­hed. Vi får kø­le­skab og alt mu­ligt ind­ret­tet i we­e­ken­den, og så flyt­ter Ka­te og jeg ind. «

På over­fla­den la­der Frank Ar­ne­sens nye græ­ske even­tyr til at ån­de fred og idyl. Om det rent sport­s­ligt og­så kom­mer til at gå dan­ske­ren godt, er en an­den sag.

De se­ne­ste an­sæt­tel­ser i Ham­bur­ger SV og hos Me­ta­list Khar­kiv

1994– 2004 2004– 2005 2005– 2010 2011– 2013 2014 2015–

sæt­ter ude­fra set en plet på Frank Ar­ne­sens el­lers im­po­ne­ren­de cv som sport­s­di­rek­tør.

I HSV kom dan­ske­ren til en stor­klub i øko­no­misk ru­in, med magt­kam­pe med be­sty­rel­sen, mas­siv kri­tik i pres­sen og fik til sidst en fy­re­sed­del som kul­mi­na­tio­nen på et par vil­de år i Tys­kland.

Frank Ar­ne­sen de­ler dog ik­ke op­fat­tel­sen af, at det var en ka­o­tisk – og en ær­ger­lig tid – han hav­de i HSV.

» Ham­borg gav mig en fan­ta­stisk er­fa­ring, og man skal ik­ke glem­me, at vi blev num­mer syv i mit sid­ste år. De fy­re­de mig så bag­ef­ter, og si­den har klub­ben to gan­ge i træk væ­ret i play- off om at ryk­ke ud, « si­ger Frank Ar­ne­sen og fort­sæt­ter:

» Jeg gjor­de en mas­se go­de ting for den klub. Køb­te en spil­ler ( Ha­kan Cal­ha­nog­lu, red.) for 2,2 mil­li­o­ner eu­ro og et år ef­ter blev han solgt for 14 mil­li­o­ner eu­ro til Bay­er Le­ver­ku- PSV Eindhoven ( Hol­land) Tot­ten­ham Hots­pur ( Eng­land) Chel­sea ( Eng­land) Ham­bur­ger SV ( Tys­kland) Me­ta­list Khar­kiv ( Ukrai­ne) PAOK ( Græken­land) sen. Selv­føl­ge­lig var det ik­ke sjovt at bli­ve fy­ret, men det ac­cep­te­rer jeg. «

Ik­ke et ord om Bendt­ner

Og så var der job­bet i Khar­kiv. Her for­lod Frank Ar­ne­sen klub­ben, før hol­det hav­de spil­let en kamp. Kri­sen og kri­gen i Ukrai­ne gjor­de op­hol­det for far­ligt, og fa­mi­li­en vil­le ha­ve ham hjem til Hol­land i sik­ker­hed.

» Det i Khar­kiv var ær­ger­ligt, men det er så­dan no­get, du ik­ke kan gar­de­re dig imod, « kon­klu­de­rer Frank Ar­ne­sen.

I PAOK tog det ik­ke den dan­ske sport­s­di­rek­tør lang tid at fin­de klub­bens nye ch­eftræ­ner. På et tids­punkt løb ryg­ter­ne om et mak­ker­skab med lands­man­den Mi­cha­el Laud­rup hur­tigt, men de hav­de an­gi­ve­ligt in­tet på sig, ly­der det.

Nu hvor træ­ne­ren er på plads, skal Frank Ar­ne­sen se nær­me­re på spil­ler­trup­pen, og her har en an­den dan­sker på ryg­te­plan og­så væ­ret sat i for­bin­del­se med Ar­ne­sen og PAOK, nem­lig Ni­ck­las Bendt­ner.

An­gri­be­ren og Frank Ar­ne­sen har et godt for­hold til hin­an­den, men Ar­ne­sen vil ik­ke for­tæl­le, om han kun­ne fin­de på at kø­be Ni­ck­las Bendt­ner fri i Wol­fsburg.

» Nu er jeg sport­s­chef for PAOK, og hvis der kom­mer nog­le spil­le­re til, for­tæl­ler jeg, hvor­for vi skri­ver un­der med dem. Jeg ta­ler ik­ke om spil­le­re, som jeg ik­ke har, og jeg ta­ler hel­ler ik­ke om spil­le­re, der kun­ne væ­re på vej væk. Du kan spør­ge mig om Ni­ck­las Bendt­ner og al­le mu­li­ge an­dre, men du får ik­ke svar på det, « slår Frank Ar­ne­sen fast.

Da den 58- åri­ge dan­ske sport­s­di­rek­tør blev an­sat i Ukrai­ne, var det med tan­ker om, at det kun­ne væ­re hans sid­ste job, in­den han må­ske vil­le væ­re klar til at gå på pen­sion.

Men tan­ker­ne om et liv ef­ter fod­bol­den er sat på pau­se ind­til vi­de­re.

» Jeg har skre­vet un­der på en tre år lang kon­trakt. Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig, at vi får suc­ces, og det er dét, det hand­ler om. Jeg hå­ber og­så, at jeg kan fuld­fø­re min kon­trakt og må­ske for­læn­ge, men det ved jeg jo ik­ke end­nu. Om det er mit sid­ste job, ved jeg hel­ler ik­ke. Jeg fø­ler mig frisk og har det godt. «

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.