Su­per­liga­ens sto FC MIDTJYLLAND ?

Su­per­liga- sæ­so­nen be­gyn­der om tre uger, og klub­ber­ne er så småt i gang med træ­nin­gen igen. Den kom­men­de sæ­son bli­ver på al­le led­der og kan­ter spæn­den­de. BT ser på det mest på­træn­gen­de spørgs­mål, der rum­ste­rer om­kring de 12 klub­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

tilbage til København i au­gust 2013 eft er mis­lyk­ke­de op­hold i FC Köln og Wol­ver­hamp­ton, har han ik­ke for­må­et at vin­de det dan­ske mester­skab, som kø­ben­hav­ner­ne selv har prok­la­me­ret, at de vil vin­de HVERT år. Mester­ska­bet er i ste­det gå­et til AaB og FC Midtjylland, og det er så uhold­bart, som det kan væ­re for FCK.

Det blev godt nok til en po­kal­ti­tel i sid­ste sæ­son, men vej­en til suc­ces går igen­nem det dan­ske mester­skab. Og det er der én mand, der kan og skal le­ve­re. Stå­le Sol­bak­ken. Midtjy­der­ne har en klar am­bi­tion om at væ­re med i top­pen af dansk fod­bold i de frem­ti­di­ge sæ­so­ner. Men de i for­vej­en man­ge spørgs­mål om, hvor­dan klub­ben kan hol­de sam­men på en om­bej­let trup og for­må at spil­le eu­ro­pæ­isk fod­bold, mens man for­sva­rer tit­len i Su­per­liga­en, blev tors­dag aft en over­skyg­get af træ­ner Glen Rid­ders­holms over­ra­sken­de far­vel.

Og nu ho­ber spørgs­må­le­ne sig end­nu me­re op i FC Midtjylland, der si­ger far­vel til en kul­tur­bæ­rer. Klub­ben skal for­sø­ge at bli­ve i top­pen af dansk fod­bold, mens en ny tid med en ny træ­ner be­gyn­der.

Hvor­dan det kom­mer til at gå, bli­ver det stør­ste spørgs­mål, vi skal ha­ve svar på i den kom­men­de Su­per­liga- sæ­son.

SØN­DAG 28. JU­NI 2015

Hvor me­get uro ska­ber Glen Rid­ders­holms plud­se­li­ge far­vel?

OVER­BLIK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.