ES­B­JERG fB ?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Es­b­jerg var i sid­ste sæ­son tæt på at ryk­ke ned eft er salg af fl ere af hol­dets vig­ti­ge pro­fi ler. Det kom eft er et par sæ­so­ner med suc­ces i Eu­ro­pa, men nu er klub­ben tvun­get til at fi nde ud af, hvad man egent­lig vil sti­le eft er i frem­ti­den.

» Vi fi k ik­ke nok ud af det ma­te­ri­a­le, vi hav­de i sid­ste sæ­son. I øje­blik­ket er det Brøndby, FCM og FCK, der stik­ker af fra os an­dre. Men så lig­ger der en grup­pe af klub­ber der­eft er, og dem skal vi helst væ­re i blandt. Vi led un­der i ja­nu­ar, at vi mi­ste­de et par pro­fi ler. Og det gjor­de vi og­så i som­mer, da Pe­ter An­ker­sen og Kian Hansen for­lod os. Over tid har vi sagt far­vel til man­ge spil­le­re, og det er­stat­ter man sgu ik­ke ba­re så­dan li­ge, « si­ger Ni­els Erik Søn­der­gaard, med­lem af klub­bens sport­s­li­ge ud­valg.

» Vi vil ger­ne la­ve resultater og spil­le i Eu­ro­pa. Re­a­li­stisk set kom­mer vi ik­ke til at spil­le eu­ro­pæ­isk hver sæ­son. Det er må­ske én ud af tre år, og det er vo­res mål­sæt­ning , « til­fø­jer Ni­els Erik Søn­der­gaard.

Me­dal­je­kan­di­dat el­ler blød mel­lemva­re. Hvad vil ve­stjy­der­ne egent­lig?

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.