... Su­per­liga­ens store spørgs­mål AGF ?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

( fort­sat fra for­ri­ge si­de)

Har aar­hu­si­a­ner­ne nok kva­li­tet i trup­pen til at bli­ve op­pe?

AGF er tilbage i Su­per­liga­en. Det er dej­ligt, for Dan­marks næst­stør­ste by har al­tid bi­dra­get med far­ve til Su­per­liga­en, og det får den mu­lig­hed for igen.

Den tra­di­tions­ri­ge klub har væ­ret præ­get af uro på le­del­ses­gan­gen i ut­ro­ligt man­ge år, men nu har man hen­tet Ja­cob Ni­el­sen til fra Randers som di­rek­tør og sven­ske Jens An­der­s­son er nu sport­s­chef i klub­ben kry­dret med Mor­ten Wieg­horst som træ­ner.

Det klin­ger skam me­get fi nt. Men kig­ger man på den nu­væ­ren­de trup, mang­ler der no­get Su­per­liga- kva­li­tet. Man har blandt an­det hen­tet El­mar Bjar­nas­son i Randers og Da­ni­el A. Pe­der­sen i Sil­ke­borg, og det er den rig­ti­ge vej at gå, men det er kun ét skridt på vej­en, hvis Su­per­liga­en og­så skal ha­ve AGF i stal­den eft er den kom­men­de sæ­son, og­så selv om der kun er et hold, der ryk­ker ned på grund af den kom­men­de ud­vi­del­se af liga­en.

AGF hav­de før­ste træ­nings­dag mandag, og hol­det skal gø­re sit yp­per­ste for at over­le­ve i Su­per­liga­en.

Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.