?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Auri Sk­ar­ba­li­us blev vraget. selv om han før­te Vi­borg op i Su­per­liga­en. En be­slut­ning om en an­den ty­pe fod­bold lå bag, for­tæl­ler sport­s­chef Ole Ni­el­sen:

» Jo­hn­ny Møl­by spil­ler me­re di­rek­te fod­bold, og det, ved vi godt, er en af de vig­ti­ge må­der at spil­le på i Su­per­liga­en. Det er der­for, vi og­så har hen­tet spil­le­re som Chri­sti­an Sivebæk og Jo­nas Kam­per, for­di de har god spe­ed og er go­de til at spil­le net­op det di­rek­te spil. Vi ved godt, at vi i nog­le kam­pe må­ske vil bli­ve tryk­ket tilbage i kam­pe­ne, men vi har ik­ke tænkt os, at vi skal stå ne­de for­an fel­tet i 33 kam­pe. Vi vil frem ad ba­nen, men vi ta­ger selv­føl­ge­lig vo­res for­holds­reg­ler i for­hold til de en­kel­te mod­stan­de­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.