Den glem­te mand

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: EPA

FOR­MEL 1s ’ sil­ly sea­son’, hvor sæ­der­ne til den kom­men­de sæ­son for­de­les, er gå­et i gang. Med Mer­ce­des- sæ­der­ne re­ser­ve­ret til Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg, kon­cen­tre­rer in­teres­sen sig i før­ste om­gang om Fer­ra­ri, hvor Ki­mi Räik­kö­nen kø­rer mod sid­ste salgs­da­to.

Hans kon­trakt ud­lø­ber eft er den­ne sæ­son, og den fi nske eks­ver­dens­me­ster har ik­ke gjort sig selv man­ge tje­ne­ster i de se­ne­ste uger. Fejl, afk ørs­ler og be­skyld­nin­ger mod tea­met pe­ger alt sam­men i ret­ning af, at Räik­kö­nen ik­ke får sin kon­trakt for­læn­get. IFØL­GE PAD­DO­CK- RYG­TER­NE ER der først og frem­mest to nav­ne in­de i bil­le­det som Räik­kö­ne­n­afl øse­re: Valt­te­ri Bot­tas og Ni­co Hül­ken­berg. De op­fyl­der beg­ge en ræk­ke af de krav, Fer­ra­ri stil­ler til en even­tu­elt ny kø­rer: De er un­ge ( hen­hold­vis 25 og 27 år), de har For­mel 1- er­fa­ring ( to og fi re kom­plet­te sæ­so­ner), og de er lyn­hur­ti­ge. MEN DER ER end­nu et navn, der op­fyl­der Fer­ra­ris kri­te­ri­er: 22- åri­ge Kevin Magnus­sen har en sæ­sons For­mel 1- er­fa­ring. Han er og­så lyn­hur­tig ( slut­te­de sit før­ste grand­prix på an­den­plad­sen og var i sin de­but­sæ­son hur­ti­ge­re end sin er­far­ne team­kam­me­rat, Jen­son But­ton).

Og så har Magnus­sen væ­ret McLaren- mand i man­ge år. Dét er en egen­skab, man tid­li­ge­re har sat pris på i Ma­ra­nel­lo – Fer­ra­ri har igen­nem åre­ne he­ad­huntet rig­tig man­ge McLaren- me­d­ar­bej­de­re for at få ind­blik i, hvor­dan man ar­bej­der i Woking.

For min­dre end et år si­den vur­de­re­de de fl este i For­mel 1- pad­do­ck­en Magnus­sens frem­tids­ud­sig­ter som bed­re end bå­de Bot­tas’ og Hül­ken­bergs. Al­li­ge­vel er der i dag in­gen der næv­ner Kevin Magnus­sen som kom­men­de Fer­ra­ri- kø­rer. Og det er ik­ke for­di, jeg på nu­væ­ren­de tids­punkt an­ser Magnus­sen som en re­a­li­stisk Fer­ra­ri- kø­rer. Men he­le hi­sto­ri­en om, hvem der skal afl øse Ki­mi Räik­kö­nen, un­der­stre­ger, at dan­ske­ren er ’ glemt’ al­le­re­de in­den sil­ly sea­son 2015 er kom­met op i gear. SIL­LY SEA­SON ER en for­vir­ren­de tid, hvor kø­rer- ma­na­ge­re sen­der man­ge me­re el­ler min­dre fl yve­fær­di­ge prø­ve­bal­lo­ner op. Det hand­ler man­ge gan­ge kun om at hol­de en kø­rers navn ’ varmt’ – i ver­dens dy­re­ste sport er ud­bud og eft er­spørgsel af­gø­ren­de. Hvis man for­hand­ler me­re el­ler min­dre se­ri­øst med Team X, bli­ver Team Y og­så in­ter­es­se­ret. Og det team Z, der må­ske al­le­re­de har kø­re­ren an­sat, men ik­ke bru­ger ham, tæn­ker sig må­ske om en ek­stra gang.

I det spil sav­ner jeg Kevin Magnus­sens ma­na­ger. Mens an­dre nu­væ­ren­de og po­ten­ti­el­le For­mel 1- kø­re­re har de­res ma­na­ger med til næ­sten al­le løb, har jeg i år kun set Dor­te Ri­is i pad­do­ck­en i Mo­na­co. Hun har oft e selv for­kla­ret sit fra­vær med, at der ik­ke for­hand­les i grand­prix- we­e­ken­der­ne. Det er der nu man­ge an­dre, der gør, men selv­om Ri­is har en an­den tak­tik, er det vig­tigt at væ­re til ste­de. At ska­be sig et net­værk blandt team­che­fer og sponso­rer. At væ­re klar til at gri­be de mu­lig­he­der, der he­le ti­den vi­ser sig. Kort sagt ( og den me­lo­di har jeg sun­get før): At op­byg­ge en Plan B. LANGT IND McLaren- tea­met, er der folk, der un­drer sig over, at Magnus­sens ma­na­ger eft er eget ud­sagn ik­ke har en Plan B for 2016.

Det er de kom­men­de uger, der af­gør Kevin Magnus­sens For­mel 1- frem­tid. Og så læn­ge dan­ske­ren

I

Kevin Magnus­sen skal pas­se på ik­ke at bli­ve glemt, når de store kø­rer- ro­ka­der bli­ver ek­se­kve­ret in­den læn­ge. Ki­mi Räik­kö­nen kan væ­re man­den, der ba­ner vej­en til Fer­ra­ri for dan­ske­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.