’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Det vil be­ty - de me­get for mig, hvis jeg kan leve op til se­ed­nin­gen, nå min før­ste Wim­b­ledon- kvart­fi na­le

» Vi så i ugens tur­ne­ring i East­bour­ne, hvor­dan hun mod Svet­la­na Kuz­netsova ( tid­li­ge­re rus­sisk Grand Slam- vin­der, red.) la­ve­de ik­ke fær­re end ni ser­ve­es­ser. Det lover godt før Wim­b­ledon. Her fa­vo­ri­se­rer det lyn­hur­ti­ge un­der­lag nem­lig dem, der kan ser­ve hårdt og præ­cist. Det er ik­ke mindst der­for, at Se­re­na Wil­li­ams og Pe­tra Kvi­tova har kla­ret sig så godt her, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Piotr tilbage som co­ach

Selv­om ’ Team Woz­ni­a­cki’ i for­å­ret an­non­ce­re­de, at den tid­li­ge­re span­ske top­spil­ler Arantxa San­chez Vi­ca­rio skul­le træ­ne hen­de, er det fort­sat hen­des far, Piotr Woz ni­a­cki, der er co­ach.

Før Wim­b­ledon er der dog la­vet en be­mær­kel­ses­vær­dig ro­ka­de i tea­met. Sam­ar­bej­det med An­drew Fitz­pa­tri­ck er op­hørt, og i ste­det har hun an­sat den 34- åri­ge tjek­ke Ja­roslav Po­spi­sil som hit­ting­part­ner.

Men spørgs­må­let er, om og­så han snart er for­tid i tea­met om­kring Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

» I før­ste om­gang har vi kun aft alt at ar­bej­de sam­men un­der Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen. Men jeg vil ik­ke ude­luk­ke, at det kom­mer til at va­re læn­ge­re. Nu må vi se, « si­ger Ja­roslav Po­spi­sil til det tjek­ki­ske nyheds­me­die Pro­te­nis.

Mi­cha­el Mor­ten­sen tror, at sam­ar­bej­det kan bli­ve frugt­bart.

» Po­spi­sil har lig­get num­mer 103 på ver­dens­rang­li­sten i her­re­sing­le, og er der­for en glim­ren­de spil­ler. Før kam­pe­ne i de store tur­ne­rin­ger er det vig­tigt, at der er høj in­ten­si­tet i træ­nin­gen. Det kom­mer der helt sik­kert nu, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Tid­li­ge­re har Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki blandt an­dre haft ty­ske­ren Mats Mer­kel og po­lak­ken Mar­ta Do­ma­chowska som hit­ting­part­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.