ROS TIL DANSK DOPI

Tra­vis Ty­g­art, man­den der via USA­DA fæl­de­de Lan­ce Arm­strong, ro­ser den dan­ske rap­port om do­ping i dansk cy­kel­sport

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DO­PING Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Den om­fat­ten­de do­pin­grap­port fra An­ti Do­ping Dan­mark, ADD, og Dan­marks Idræts­for­bund, DIF, hø­ster flot­te ro­ser fra Tra­vis Ty­g­art, der fæl­de­de Lan­ce Arm­strong for brug af do­ping og der­med punk­te­re­de ame­ri­ka­ne­rens ima­ge for al­tid.

Tra­vis Ty­g­art er di­rek­tør for ADDs pen­dant i USA, U. S An­ti- Do­ping Agen­cy, USA­DA, og han er be­gej­stret for det ar­bej­de, de dan­ske in­stan­ser ef­ter lang pro­duk­tion­s­tid frem­lag­de tirs­dag på et pres­se­mø­de i Idræt­tens Hus i Brøndby.

Det for­tæl­ler di­rek­tø­ren i Dan­marks Idræts­for­bund, Mor­ten Møl­holm Hansen, til BT.

» Tra­vis Ty­g­art skri­ver i mai­len ( BT har set Ty­g­arts mail, red.), at un­der­sø­gel­ses­grup­pen har gjort et fan­ta­stisk styk­ke ar­bej­de med at hol­de et stramt fo­kus på cy­kel­spor­tens frem­tid og de ting, som er go­de for re­ne at­le­ter. Det er vir­ke­lig fedt, « si­ger Mor­ten Møl­holm Hansen.

Fæl­de­de Arm­strong

Tra­vis Ty­g­art er lidt af et fyrtårn, når det kom­mer til do­ping i cy­kel­spor­ten. I 2012 kon­klu­de­re­de USA­DA un­der le­del­se af Ty­g­art, at den man­gedob­bel­te Tour de Fran­ce­vin­der Lan­ce Arm­strong hav­de be­nyt­tet sig af ulov­li­ge præ­pa­ra­ter i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re. Ty­g­art meld­te ud, at man vil­le fra­ta­ge Arm­strong al­le si­ne sej­re helt tilbage til 1998, og så­dan gik det som be­kendt, da den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on, UCI, se­ne­re ud­før­te straf­fen og blandt an­det fra­tog Arm­strong syv Tour- tit­ler.

Mor­ten Møl­holm Hansen me­ner, at Ty­g­arts ro­sen­de ord har stor be­tyd­ning for he­le un­der­sø­gel­ses­grup­pen og især An­ti Do­ping Dan­mark, der sam­ar­bej­der over lan­de­græn­ser­ne med an­dre do­pin­gin­stan­ser.

» Ty­g­arts ord gi­ver pon- dus og pre­sti­ge til An­ti Do­ping Dan­mark i frem­ti­den. Det gi­ver et ind­tryk af, at vi i Dan­mark godt ved, hvad det hand­ler om, når det kom­mer til bekæm­pel­se af do­ping­bru­gen, « si­ger Mor­ten Møl­holm Hansen.

Og­så den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on, UCI, ro­ser dan­sker­nes do­pin­g­ar­bej­de.

» Vi vil ger­ne tak­ke dem for de­res bi­drag til at genop­byg­ge til­li­den til vo­res sport. Si­den val­get af Bri­an Cook­son ( UCIs præ­si­dent, red.) har UCI sam­ar­bej­det me­re ef­fek­tivt med al­le an­ti- do­pingor­ga­ni­sa­tio­ner, og vi har un­der­skre­vet et hidtil uset an­tal af­ta­ler om at de­le ma­te­ri­a­le med hin­an­den, her­un­der og­så med Dan­mark. Det er vig­tigt, at vi er åb­ne om de ting, der er sket i for­ti­den, så fejl­e­ne ik­ke gentager sig. Vi vil nu stu­de­re rap­por­ten og dis­ku­te­re dens ind­hold med An­ti Do­ping Dan­mark, « skri­ver UCI til BT.

Ef­ter at ha­ve ar­bej­det i to et halvt år frem­lag­de ADD og DIF tirs­dag en rap­port på næ­sten 100 si­der, hvis for­mål har væ­ret at kort­læg­ge do­ping i dansk cy­kel­sport i åre­ne 1998- 2015.

En af de per­so­ner, som får tæsk i rap­por­ten, er Bjar­ne Ri­is, hvis tro­vær­dig­hed ik­ke er stor i un­der­sø­gel­ses­grup­pens øj­ne. I hvert fald kon­klu­de­rer den fle­re ste­der, at Bjar­ne Ri­is ik­ke for­tæl­ler sand­he­den om do­ping.

I rap­por­ten er­ken­der Bjar­ne Ri­is, at han be­nyt­te­de sig af bloddo­ping i 1997, og at han hav­de kend­skab til sin tid­li­ge­re ryt­ter Ty­ler Ha­milt­ons sam­ar­bej­de med do­ping­læ­gen Eu­fe­mi­a­no Fu­en­tes.

SØN­DAG 28. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.