Kom med he­le sand­he­den, Ri­is

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BLAK­KET RY Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

Bjar­ne Ri­is har ik­ke en frem­tid i cy­kel­spor­ten. I hvert fald ik­ke før han for­tæl­ler he­le sand­he­den om do­ping­mis­bru­get på hans cy­kel­hold. Så klar er ud­mel­din­gen fra Dan­marks Cyk­le Uni­on, DCU, der der­med læg­ger sig tæt på ad kon­klu­sio­nen på do­pin­grap­por­ten fra An­ti Do­ping Dan­mark, ADD.

Den vur­de­re­de, at Bjar­ne Ri­is sta­dig til­ba­ge­hol­der vi­den i for­hold til en ræk­ke af de be­skyld­nin­ger, tid­li­ge­re ryt­te­re som Ty­ler Ha­milt­on og Jörg Jaks­che kom med. De to pe­ge­de blandt an­det på, at der var et or­ga­ni­se­ret brug af do­ping­s­toff et kor­ti­son på Team CSC. No­get, som Ri­is alt­så ik­ke kun­ne gen­ken­de. Og det vi­ser iføl­ge Ni­els Sø­ren­sen, for­mand for Dan­marks Cyk­le Uni­on, at man sta­dig ik­ke kan ha­ve til­lid til Bjar­ne Ri­is.

» Når vi ser rap­por­ten igen­nem, er der sta­dig en del spørgs­mål. Un­der­sø­gel­ses­grup­pen me­ner ik­ke, at Bjar­ne har sagt alt. De kon­klu­de­rer, at nog­le af de ud­sagn, som ryt­te­re på hol­det kom­mer med, men som Bjar­ne selv næg­ter, fak­tisk er sand­fær­di­ge. Det må vi for­hol­de os til, « si­ger han og ud­dy­ber:

» An­ti Do­ping Dan­mark har talt med rig­tig man­ge men­ne­sker i cy­kel­mil­jø­et, og de­res kon­klu­sio­ner vi­ser, at der er et styk­ke vej til, at vi kan ha­ve til­lid til Bjar­ne Ri­is - og at han er langt fra at ha­ve den tro­vær­dig­hed, der er nød­ven­dig for at dri­ve et cy­kel­hold. Bjar­ne har sta­dig et styk­ke ar­bej­de at gø­re i for­hold til at for­tæl­le sand­he­den. «

Sand­hed trum­fer per­so­ner

Bjar­ne Ri­is var el­lers ik­ke af­vi­sen­de over for et co­me­ba­ck i cy­kel­spor­ten, da han fre­dag stod frem på TV2. Det lå ik­ke i kor­te­ne li­ge nu, men på læn­ge­re sigt vil­le han ik­ke af­vi­se, lød det.

Sport­s­che­fen hos DCU, Lars Bon­de, un­der­stre­ger og­så, at der rent juri­disk ik­ke er no­get, der på nu­væ­ren­de tids­punkt brem­ser Bjar­ne Ri­is i at ven­te tilbage.

» Der er ik­ke no­get, der li­ge nu kan for­hin­dre Bjar­ne Ri­is i at kom­me tilbage. Bjar­ne Ri­is har hver­ken ka­ran­tæ­ne el­ler er dømt for no­get. Det er vi et el­ler an­det sted nødt til at ac­cep­te­re. Men vi har set på rap­por­tens kon­klu­sio­ner. Og her bli­ver der på­pe­get, at le­der­ne på Team CSC svig­te­de - og de ik­ke gjor­de op med de­res egen for­tid som do­pe­re. Det sy­nes vi, er et pro­blem. «

» Det hand­ler ik­ke om per­so­ner. Det be­ty­der ik­ke no­get, at det er Bjar­ne Ri­is, der er ta­le om. Det hand­ler om, at der er en per­son, der ik­ke si­ger he­le sand­he­den. Og det er et pro­blem, for­di man så kan stille spørgs­måls­tegn ved, om han kan væ­re sit le­del­ses­ansvar vok­sent i frem­ti­den - og om han re­elt er in­ter­es­se­ret i at sty­re cy­kel­spor­ten frem mod en end­nu bed­re og me­re do­ping­fri idræt. Vi må for­hol­de os til det, vi ved nu. Så må vi se, hvor­dan vi kan kom­me vi­de­re. Per­son­ligt tror jeg ik­ke, der sker me­get me­re end det her. Med min­dre, der går nye un­der­sø­gel­ser i gang, « si­ger Lars Bon­de.

Ni­els Sø­ren­sen un­der­stre­ger dog, at man i øje­blik­ket over­ve­jer at æn­dre reg­ler­ne, så DCU kan und­la­de at til­de­le li­cens til sport­s­di­rek­tø­rer, der har over­t­rå­dt den så­kald­te vid­ne- og sand­heds­pligt.

» Vi vil ik­ke mod­ar­bej­de per­so­nen Bjar­ne Ri­is, men vi vil se på nog­le af rap­por­tens an­be­fa­lin­ger. Blandt an­det punk­tet om at la­ve en eg­net­heds­vur­de­ring af le­der­ne. Det er en af mu­lig­he­der­ne, hvor vi i hvert fald kan kom­me til at spil­le en rolle i vur­de­rin­gen af, om vis­se per­so­ner kan kom­me tilbage til cy­kel­spor­ten, « si­ger han.

Bjar­ne Ri­is skal for­tæl­le he­le sand­he­den, hvis der skal væ­re plads til ham i cy­kel­spor­ten, me­ner blandt an­dre sport­s­che­fen i DCU, Lars Bon­de. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.