Po­li­ti­an­meldt

Ef­ter rod i regn­ska­bet an­kla­ger Dan­marks Cyk­le Uni­on sin eks­di­rek­tør David Gul­l­berg for at ha­ve ’ svigtet sit an­svar’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ØKO­NO­MI Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Dan­marks Cyk­le Uni­on, DCU, har valgt at po­li­ti­an­mel­de uni­o­nens for­hen­væ­ren­de di­rek­tør David Gul­l­berg i en spe­get sag om rod i øko­no­mi­en. Det for­tæl­ler DCUs for­mand, Ni­els Sø­ren­sen.

Po­li­ti­et skal nu un­der­sø­ge, om David Gul­l­berg fo­re­tog sig no­get ulov­ligt, da han i sin kor­te pe­ri­o­de som di­rek­tør i DCU var med til at sen­de øko­no­mi­en på ka­ta­stro­fe­kurs.

Po­li­ti­an­mel­del­sen

er

så- le­des den se­ne­ste ud­vik­ling i sa­gen, der be­gynd­te, da DCU i års­regn­ska­bet for 2014 kom ud med et mil­li­onun­der­skud.

I før­ste om­gang før­te det dår­li­ge regn­skab en fy­re­sed­del med sig til David Gul­l­berg i marts i år, da DCU til be­sty­rel­sens store over­ra­skel­se kun­ne kon­sta­te­re, at øko­no­mi­en sej­le­de med et un­der­skud på om­kring to mil­li­o­ner kro­ner ud af en sam­let om­sæt­ning på 13 mil­li­o­ner.

Regn­skab løb løbsk

Si­den har DCUs be­sty­rel­se ku­le­gra­vet regn­ska­bet for at få et svar på, hvor­for øko­no­mi­en løb løbsk un­der den fy­re­de di­rek­tør. Det for­tæl­ler for­mand Ni­els Sø­ren­sen.

» Vi op­sag­de sam­ar­bej­det med David ( Gul­l­berg, red.) i marts, og si­den har vi så væ­ret i gang med at gå nog­le tal igen­nem, for vi op­da­ge­de jo desvær­re, at vi kom ud af 2014- regn­ska­bet med et stort un­der­skud, som vi ik­ke hav­de for­ven­tet, « si­ger han til DR Sporten.

» Se­ne­ste nyt er, at vi er fær­di­ge med at la­ve en vur­de­ring og op­ryd­ning, og nu har vi bedt po­li­ti­et om at kig­ge på tre- fi­re kon­kre­te ting, så det kan vur­de­re, om der er sket no­get straf­bart, « til­fø­jer Ni­els Sø­ren­sen.

Han un­der­stre­ger dog, at DCU ik­ke mistæn­ker David Gul­l­berg for at ha­ve ta­get af kas­sen, men i ste­det for at ha­ve svigtet sit an­svar som le­der over for be­sty­rel­sen.

Dømt for do­ku­ment­falsk

David Gul­l­berg blev el­lers præ­sen­te­ret som ’ det per­fek­te match’, da han blev an­sat som di­rek­tør i DCU i de­cem­ber 2013, da han af­lø­ste Jes­per Wor­re på po­sten.

Det er ik­ke før­ste gang, at David Gul­l­berg er cen­trum i en sag om rod i øko­no­mi­en. Han er tid­li­ge­re dømt for do­ku­ment­falsk i en sag, der stam­mer fra hans tid­li­ge­re ar­bejds­plads, DGI- by­en, og og­så træk­ker trå­de til hans vir­ke i Vær­lø­se Farum Cy­kel­klub.

Sa­gen kom frem i 2007, mens David Gul­l­berg ar­bej­de­de i DGI- by­en, hvor han var event­ma­na­ger. Her blev han sam­men med en kol­le­ga fy­ret og an­meldt til po­li­ti­et for fle­re til­fæl­de af do­ku­ment­falsk og bed­ra­ge­ri.

David Gul­l­berg blev fri­kendt for an­kla­ger­ne om bed­ra­ge­ri, men han blev idømt 30 da­ges be­tin­get fængsel for at ha­ve for­fal­sket og un­der­skre­vet to fak­tu­ra­er, der fo­re­gav at væ­re fra Vær­lø­se Farum Cy­kel­klub, hvor David Gul­l­berg på da­væ­ren­de tids­punkt var næst­for­mand.

BT for­søg­te i går at få en kom­men­tar fra DCU og David Gul­l­berg, men uden held. Over for DR Sporten af­vi­ste David Gul­l­berg dog at kom­men­te­re sa­gen og po­li­ti­an­mel­del­sen.

Tid­li­ge­re di­rek­tør i Dan­marks Cyk­le Uni­on, DCU, David Gul­l­berg ( tv.) er ble­vet meldt til po­li­ti­et ef­ter et regn­skabsår med un­der­skud i mil­li­onklas­sen. Fo­to: Be­ti­na Garcia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.