Hi­sto­risk guld er en fjer i hat­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DE KU’ I BAKU Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Så lyk­ke­des det en­de­lig for Dan­mark at ero­bre guld ved Eu­ro­pe­an Ga­mes i Baku i Aserbajdsjan, da bad­min­ton­spil­ler­ne Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen sten­sik­kert vandt fi­na­len i her­redoub­le i går.

Her mød­te det top­se­e­de­de dan­ske par rus­ser­ne Vla­di­mir Iva­nov og Ivan Sozo­nov, og dan­sker­ne vi­ste li­ge fra be­gyn­del­sen, at de var kom­met til fi­na­len for at vin­de den.

I før­ste sæt blev rus­ser­ne gan­ske en­kelt kørt over, og dan­sker­ne vandt helt su­verænt med cif­re­ne 21- 8. Ef­ter at ha­ve bag­ud 3- 5 kom dan­sker­ne på 12- 9, og her­fra så de sig ik­ke tilbage. Ved stil­lin­gen 20- 13 op­nå­e­de det dan­ske par mat­ch­bold, og Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen tog sej­ren på den før­ste chan­ce og skrev der­med hi­sto­rie som de før­ste dan­ske guld­me­dal­je­vin­de­re no­gen­sin­de ved Eu­ro­pe­an Ga­mes.

» Vi er stol­te af at væ­re de før­ste dan­ske­re, der vin­der guld ved le­ge­ne. Vi kom her­til som stor­fa­vo­rit­ter, så vi kun­ne næ­sten kun skuf­fe, men det for­må­e­de vi ik­ke at gø­re, « sag­de Mat­hi­as Boe ef­ter kam­pen til TV2 Sport.

Me­re guld i ven­te?

» Det er ik­ke en af de stør­ste tit­ler, men den er vig­tig for os. Tit­ler kan man al­drig få nok af, « sag­de Car­sten Mo­gen­sen, der sam­men med Mat­hi­as Boe blandt an­det har vun­det All Eng­land og sølv ved bå­de VM og OL.

» Det kan godt væ­re, det så nemt ud, men det er fak­tisk ik­ke så nemt at vin­de så stort, når rus­ser­ne spil­ler på den må­de, som de gør med man­ge kor­te du­el­ler med ser­ver og re­tur­ne­rin­ger. Vi får dem sat un­der pres, og de får ik­ke sti­mer­ne. Det er os, der får dem, og det vi­ser, at vi har den ru­ti­ne, der skal til, når det spid­ser til, « til­fø­je­de han.

In­den guld­me­dalj­en i badminton hav­de Dan­mark op­nå­et to sølv­me­dal­jer og fem bron­ze­me­dal­jer.

I dag er der mu­lig­hed for end­nu fle­re guld­me­dal­jer i badminton, for der er dansk del­ta­gel­se i fi­na­ler­ne i bå­de her­re­sing­le, da­mesing­le og mixed doub­le.

Mat­hi­as Boe ( tv.) og Car­sten Mo­gen­sen i ak­tion ved Den­mark Open. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.