’’

’ Mira­kel- Ca­mil­la’ vandt i går sølv ved VM, men trods me­dalj­en var tan­ker­ne hos en god ven i USA, der li­ge nu er ramt af en tragedie, som Ca­mil­la Pe­der­sen selv kun ken­der alt for godt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRAGEDIE Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk Ca­mil­la Pe­der­sen

He­le tors­da­gen hav­de jeg me­re el­ler min­dre tå­rer i øj­ne­ne, og det har væ­ret rig­tig hårdt ved mig, for­di det og­så ri­ver nog­le gam­le sår op

For små to år si­den blev der vendt op og ned på tri­at­le­ten Ca­mil­la Pe­der­sens liv. Un­der en træ­ning kør­te hun galt på sin cy­kel, da en flok børn plud­se­lig kryd­se­de vej­en, og hun styr­te­de i for­sø­get på at und­vi­ge dem.

Styr­tet gav hen­de kra­nie­brud og i fle­re uger lå hun i ko­ma og svæ­ve­de mel­lem liv og død. Men al­le­re­de et år ef­ter ulyk­ken gjor­de Ca­mil­la Pe­der­sen det umu­li­ge. Hun vandt nem­lig sen­sa­tio­nelt VM- guld i Ki­na sid­ste år.

Der­for hav­de hun læn­ge set frem til at stille op som for­sva­ren­de me­ster i den sven­ske by Mo­ta­la, men det æn­dre­de sig tors­dag. Her kom mel­din­gen om, at hen­des go­de ven var kom­met slemt til ska­de i USA. An­ders Tes­gaard var sam­men med Ca­mil­la Pe­der­sens bror del­ta­ger i ek­strem­cy­kel­lø­bet Ra­ce Across Ame­ri­ka, da han blev på­kørt af en bil.

Store ska­der

Ulyk­ken har iføl­ge TV SYD ef­ter­ladt An­ders Tes­gaard i en ko­ma­til­stand med en bræk­ket kæ­be, 14 bræk­ke­de ri­b­ben, to punk­te­re­de lun­ger og en min­dre læ­sion i hjer­nen.

Be­ske­den cho­ke­re­de ’ Mira­kel- Ca­mil­la’, og det spil­le­de og­så ind på hen­des præ­sta­tion.

» Det spil­le­de hårdt ind på min præ­sta­tion. Min bror er der­ov­re, og han rin­ge­de mig op tors­dag mor­gen, in­den det kom frem i me­di­er­ne. Så he­le tors­da­gen hav­de jeg me­re el­ler min­dre tå­rer i øj­ne­ne, og det har væ­ret rig­tig hårdt for mig, for­di det og­så ri­ver nog­le gam­le sår op – ik­ke kun for mig, men og­så for min fa­mi­lie. Ba­re det at min bror nu igen står i så­dan en si­tu­a­tion, det er rig­tig hårdt for mig, « si­ger Ca­mil­la Pe­der­sen, og fort­sæt­ter:

» I ste­det for ik­ke at stille til start, så valg­te jeg at kø­re for An­ders ( Tes­gaard red.) i dag. An­ders var med i mi­ne tan­ker he­le da­gen, og selv om jeg hav­de lyst til at stop­pe rig­tig man­ge gan­ge un­der­vejs, så sag­de jeg til mig selv: ’ Nej, fand­me nej, nu bli­ver du ved. Du kæm­per for An­ders nu’. «

Skal ta­le til ham trods ko­ma

Ca­mil­la Pe­der­sen er ik­ke i tvivl om, at det nu gæl­der om at ta­le til An­ders Tes­gaard selv om han lig­ger i ko­ma.

» Jeg er ik­ke i tvivl om, at ens un­der­be­vidst­hed re­gi­stre­rer alt. Da jeg selv lå i ko­ma snak­ke­de min fa­mi­lie me­get til mig, og jeg over­be­vist om, at det er der­for, jeg er i li­ve i dag. Jeg har bedt dem, der er tæt på ham, om at si­ge til ham, at han skal bli­ve ved med at kæm­pe rø­ven ud af buk­ser­ne, så vi kan få ham hjem igen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.