Ja, sy­ste­met ska­ber ta­be­re

BT - - DEBAT - JOACHIM B. OL­SEN

Ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer, LA

for­vent­nin­ger til Jørn Ne­er­gaard. Da han var ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning, hav­de vi en klar, fæl­les dags­or­den om, at an­tal­let af men­ne­sker i den er­hvervsak­ti­ve al­der på over­før­sels­ind­komst skul­le ned­brin­ges. Vi har for man­ge men­ne­sker på over­før­sels­ind­komst i Dan­mark og bru­ger for man­ge pen­ge på over­før­sels­ind­kom­ster. Så vi glæ­der os til at se re­for­mer, der får fl yt­tet nog­le af de men­ne­sker ind på ar­bejds­mar­ke­det.

VI HAR HØ­JE OVER­FØR­SELS­IND­KOM­STER­NE UD­GØR IK­KE

ba­re et sik­ker­heds­net, men og­så et net, der fan­ger for man­ge ind. Med et an­det sy­stem hav­de man­ge væ­ret i be­skæft igel­se og selv­for­sør­gen­de. Sy­ste­met er med til at pro­du­ce­re ta­be­re. Ik­ke for­di folk er ta­be­re. Men det bli­ver de, når de kom­mer ind i sy­ste­met. Vi bru­ger 60 mil­li­ar­der fl ere kro­ner på over­før­sels­ind­kom­ster end sven­sker­ne. De 60 mil­li­ar­der vil gø­re langt me­re nyt­te, hvis de blev brugt på at sæn­ke skat­ter og af­gift er. Det vil­le øge væk­sten og be­skæft igel­sen og vil­le der­med væ­re til gavn for al­le

frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ner.

man in­fl ations­re­gu­le­rer over­før­sels­ind­kom­ster­ne, så de føl­ger pris­ud­vik­lin­gen og ik­ke løn­ud­vik­lin­gen. Vi fo­re­slår og­så, at man gen­nem­går de før­tids­pen­sio­ner, som er ble­vet gi­vet. For nog­le af de di­ag­no­ser, som der bli­ver gi­vet før­tids­pen­sion på bag­grund af, er nem­lig ik­ke per­ma­nen­te. Det kan væ­re en stres­s­re­la­te­ret di­ag­no­se. Det er fryg­te­ligt at ha­ve stress, men det er ik­ke no­get, man har re­sten af li­vet. Al­li­ge­vel har det i nog­le til­fæl­de ud­løst en før­tids­pen­sion.

VI FO­RE­SLÅR, AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.