Løk­ke må kæm­pe fra hus til hus

ME­NER

BT - - DEBAT -

Om­gi­vet af bå­de gar­ve­de folk og me­re uprø­ve­de kræft er præ­sen­te­re­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen i går sin nye re­ge­ring. Løk­ke gør klogt i at sæt­te er­far­ne og drift sik­re spil­le­re på hol­det, for den nye Ven­stre- re­ge­ring med blot 34 man­da­ter skal nu til at jag­te fl er­tal på tværs af Fol­ke­tin­get til al­le aft aler. LARS LØK­KE RAS­MUS­SEN ind­ta­ger Stats­mi­ni­ste­ri­et som en pryg­let mand. Selv om væl­ger­ne gav Ven­stre og par­tiets for­mand en syn­gen­de lus­sing, står Løk­ke nu i spid­sen for den nye, smal­le re­ge­ring, hvis for­nem­ste op­ga­ve bli­ver at gri­be og for­val­te det øko­no­mi­ske op­sving til gavn for he­le Dan­mark. De fo­re­lø­bi­ge sig­na­ler fra Løk­ke ty­der på, at han kloge­ligt har for­stå­et, at det er med hårdt ar­bej­de og yd­myg­hed over for op­ga­ven, at han skal gen­vin­de den til­lid og tro­vær­dig­hed, han sat­te over styr i for­bin­del­se med si­ne pin­li­ge tøj-, bi­lags- og rej­sesa­ger.

Løk­ke, der for godt et år si­den er­klæ­re­de, at han ik­ke vil­le væ­re stats­mi­ni­ster for en­hver pris, hvis ik­ke de an­dre vil­le dan­se ef­ter Ven­stres pi­be, si­ger nu, at han ik­ke læn­ge­re er så op­ta­get af, om det off ent­li­ge for­brug skul­le vok­se un­der hans le­del­se. Voila! Væk med det be­røm­te ud­gift sstop. Væk med nul­væk­sten, der el­lers var det store slagnum­mer. Væl­ger­ne har talt, og hver­da­gen har meldt sig. Løk­ke har ’ lyt­tet til val­gets ta­le’.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen må så­le­des og­så fi nde sig i, at ven­ner­ne i blå lejr har til­ken­de­gi­vet, at de ik­ke fø­ler sig bun­det af det 35 si­ders re­ge­rings­grund­lag, som mi­ni­ster­hol­det nu skal ar­bej­de ud fra. ’ Det er re­ge­rin­gens re­ge­rings­grund­lag,’ ly­der det fra Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Det er nu op til Dan­marks nye stats­mi­ni­ster at vi­se, at han er i stand til at ma­nøv­re­re på kryds og tværs i Fol­ke­tin­get og hi­ve de fl er­tal hjem, der kan sik­re re­ge­rin­gen ilt. Løk­ke får in­tet foræ­ren­de. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.