Nej, ar­bejds­gi­ver­ne får for­rang

BT - - DEBAT - DEN­NIS KRI­STEN­SEN

For­bunds­for­mand, FOA

bag på mig, at en tid­li­ge­re for­mand for Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning bli­ver valgt som be­skæft igel­ses­mi­ni­ster. Det er grund­læg­gen­de be­kym­ren­de for fag­be­væ­gel­sen, at ar­bejds­gi­ver­ne skal helt ind at sid­de på be­skæft igel­ses­mi­ni­ster­po­sten. Det er et brud med en lang­va­rig tra­di­tion om, at beg­ge ar­bejds­mar­ke­dets par­ter skal ha­ve ind­fl ydel­se. Den ene part skal ik­ke ha­ve for­rang. Men det får ar­bejds­gi­ver­ne nu.

DET KOM­MER HELT

er en ar­bejds­gi­ver­re­præ­sen­tant, der er gå­et ind i den me­get bre­de, sam­fund­spo­li­ti­ske dis­kus­sion og har haft mar­kan­te hold­nin­ger med krav om vold­som­me nedskæ­rin­ger af over­før­sels­ind­kom­ster­ne. Han har på den må­de lig­get tæt­te­re på Li­be­ral Al­li­an­ce end på Ven­stre. På den an­den si­de kan jeg godt se, at re­ge­rin­gen står med en kom­men­de dag­pen­ge­for­hand­ling og med en tre­part­s­for­hand­ling. Og er der no­get, Jørn Ne­er­gaard har for­stand på, så er det ar­bejds­mar­ke­det. Han kan gå i gang med det sam­me og be­hø­ver

JØRN NE­ER­GAARD LAR­SEN

ik­ke at læ­se op på det, når for­hand­lin­ger­ne ind­le­des. Så han er fag­ligt og sag­ligt vel­fun­de­ret, og han er god til at lyt­te og fø­re di­a­log.

med det pro­blem, at Dansk Fol­ke­par­ti og SF har la­vet en aft ale på dag­pen­ge­om­rå­det om at hal­ve­re genop­tje­nings­pe­ri­o­den, og der er fl er­tal for, at en dag­pen­ge­løs­ning godt må ko­ste me­re end nu. Det skal Lars Løk­ke bru­ge en for­hand­ler til at hånd­te­re, så det ik­ke en­der med, at der bli­ver ved­ta­get ting uden om re­ge­rin­gen selv.

RE­GE­RIN­GEN STÅR DES­U­DEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.