DE SKAL DI­REK­TE I AR­BEJD­S­TØ­JET ’’

En ny re­ge­ring er til­t­rå­dt, og en ny S- for­mand er valgt. For al­le gæl­der sam­me præ­mis:

BT - - DEBAT -

Eft er at de nye mi­ni­stre hav­de væ­ret hos Dron­nin­gen, kør­te de di­rek­te til Ma­ri­en­borg, hvor de tog hul på to da­ges re­ge­rings­se­mi­nar. Det er og­så en or­dent­lig mund­fuld, de 17 ven­stre­mi­ni­stre står over­for, for dår­ligt var de trå­dt ud fra Ama­li­en­borg, før det par­la­men­ta­ri­ske grund­lag ras­le­de med sab­ler­ne og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne valg­te en ny for­mand. VI VIL AR­BEJ­DE dem ud af re­ge­rings­kon­to­rer­ne, sag­de tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ved sin egen til­træ­del­se som S- for­mand. Det bli­ver nu Met­te Fre­de­rik­sens store mu­lig­hed. Met­te Fre­de­rik­sen kan, hvis hun lyn­hur­tigt får lagt sig fast på en stra­te­gi, kom­me til bå­de at ud­gø­re en kon­struk­tiv op­po­si­tion, der sam­men med V, K, LA og RV sik­rer et fort­sat re­forms­por i dansk po­li­tik, men som og­så dag­ligt ud­for­drer sam­men­hængs­kraft en i blå blok. I sin til­træ­del­ses­ta­le ud­for­dre­de Met­te Fre­de­rik­sen DF til no­get, der lig­ner det po­li­ti­ske svar på en du­el til dø­den.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen har med et re­ge­rings­grund­lag, der bå­de til­go­de­ser DF, LA og K, men på lange stræk­nin­ger in­vi­te­rer til bredt sam­ar­bej­de, skabt et fun­da­ment for, at ven­stre­r­e­ge­rin­gen kan træk­ke di­rek­te i ar­bejd­s­tø­jet. Men i før­ste om­gang skal han ha­ve ro på de fl an­ker, som sta­dig kan se lidt sår­ba­re ud. Før han kan for­hand­le ud af hu­set, skal han ha­ve ro i eget hus og ro i egen blok. Den kom­mer ik­ke af sig selv.

Lars Løk­ke Ras­mus­sens re­ge­ring har til­go­de­set man­ge in­ter­ne hen­syn i Ven­stre. Kri­sti­an Jen­sen fi k, hvad han skul­le ha­ve. Det var over­ra­sken­de nok ik­ke et øko­no­misk mi­ni­ste­ri­um, men der­i­mod et sam­let uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um, der tid­li­ge­re har væ­ret delt i bå­de tre og fi re mi­ni­ste­ri­er. Han får ufat­te­lig travlt, men og­så en unik mu­lig­hed for at sæt­te sig selv i sce­ne til en dag at over­ta­ge for­mand­spo­sten i Ven­stre. Sam­ti­dig fi k Jen­sens løjt­nant, El­len Tra­ne Nør­by, et su­per­mi­ni­ste­ri­um, der er som skabt til hen­de, med bå­de børn, un­der­vis­ning og li­ge­stil­ling. Og Karsten Lauritzen blev skat­te­mi­ni­ster og fi k plads i øko­no­mi­ud­val­get. Der­med kan Lauritzen bå­de dæk­ke Jen­sens ryg i hans tid­li­ge­re em­be­de og hol­de ham ori­en­te­ret om drøft el­ser­ne i øko­no­mi­ud­val­get.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen be­løn­ne­de og­så si­ne eg­ne støt­ter be­hø­rigt, ik­ke mindst hans gam­le ven fra VU- ti­den, Lars Chri­sti­an Lil­le­holt, som fi k an­svar for bå­de ener­gi, for­sy­ning og kli­ma, Hans Chri­sti­an Sch­midt, der blev trans­port- og byg­nings­mi­ni­ster, Sø­ren Pind, der blev ju­stits­mi­ni­ster og Tro­els Lund Poul­sen, som fi k den tun­ge post som er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster og blev sat i spid­sen for det nye EU- im­ple­men­te­rings­ud­valg, som skal sik­re, at DK ik­ke læn­ge­re er duk­sen i EU.

Der blev ik­ke plads på mi­ni­ster­hol­det til hver­ken Sø­ren Ga­de, Ven­stres tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster og nu stem­me­slu­ger i Nord­jyl­land, el­ler Pe­ter Chri­sten­sen, som ik­ke op­nå­e­de valg, men som el­lers var ble­vet mod­net til at kun­ne ind­ta­ge en Claus Hjort- rolle i frem­ti­den. Ga­de bli­ver for­ment­lig grup­pe­for­mand – en bå­de magt­fuld og kræ­ven­de rolle – men be­stemt ik­ke den, som han hav­de hå­bet på.

Gen­val­get af Claus Hjort Fre­de­rik­sen på fi nans­mi­ni­ster- po­sten sik­rer, at Løk­ke- re­ge­rin­gen kan væ­re i fuld fart fra før­ste fl øjt. Han ken­der hu­set og op­ga­ven og skal blot li­ge ha­ve ge­nindstil­let kon­tor­sto­len. Og så er han den mi­ni­ster, som DF har størst til­lid til. Det bli­ver af­gø­ren­de for Hjort at få klin­ket skå­re­ne med DF, før So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne får te­stet dem for hårdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.