Hvad me­ner du om Lars Løk­kes mi­ni­ster­hold?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.28 IK­KE GODT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.35 HVOR ER PC? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.42 IN­GEN BE­LØN­NING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.06 HOL­DER IK­KE LÆN­GE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.22

Det er et stærkt og er­fa­rent hold

Det

er li­ge­gyl­digt. Re­ge­rin­gen er dømt til at fejle

4.880 stem­mer på bt. dk

FOR­NUF­TIGT HOLD

El­se- Ma­rie Buhl

Det ser da for­nuft igt ud. Voks­ne men­ne­sker frem for det vug­ge­stu­e­hold, som Hel­le Thor­ning Sch­midt be­gynd­te med i sin tid.

Li­se Lot­te Andersen

En be­skæft igel­ses­mi­ni­ster, der har væ­ret for­mand for ar­bejds­gi­ver­ne, er ik­ke godt for os ar­bej­de­re.

Lot­te Hansen

Jeg un­drer mig over, at Pe­ter Chri­sten­sen, der har ta­get tæ­ske­ne og he­le ti­den har frem­stå­et ut­ro­lig loy­al over­for Lars Løk­ke, ik­ke er med på mi­ni­ster­li­sten. Jeg tror, at vi al­min­de­li­ge dø­de­li­ge hav­de for­ven­tet at se ham bli­ve på­s­køn­net for sin hæ­der­lig­hed. Jeg tror da, at han har haft et dår­ligt valg pga. sin loy­a­li­tet over­for Løk­ke.

Hans G Pe­tal­lo

Loy­a­li­tets­be­løn­ning fi ndes ik­ke i Ven­stre. Så bur­de Sø­ren Ga­de da som mini­mum og­så ha­ve en mi­ni­ster­post for at red­de Lars Løk­kes røv un­der Ven­stres lands­mø­de sid­ste år.

Mads Mor­ten­sen

Den re­ge­ring hol­der ik­ke læn­ge. Men med Kri­sti­an Jen­sen som uden­rigs­mi­ni­ster har Løk­ke fj er­net sin stør­ste trus­sel fra lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.