Kan og må ska­be nyt håb

BT - - DEBAT -

Ik­ke si­den val­get i 1962 af Jens Ot­to Krag er en for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ble­vet kå­ret med stør­re selv­føl­ge og min­dre kon­tro­vers, end når Met­te Fre­de­rik­sen søn­dag bli­ver klap­pet ind på par­tiets ek­stra­or­di­næ­re kon­gres. Der­for vil ik­ke kun par­tiets med­lem­mer og til­hæn­ge­re, men og­så re­sten af lan­det lyt­te op­mærk­somt på, hvad hun har at si­ge.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.