LØK­KES DJÆV

Sluk­ker Sø­ren Ga­des mi­ni­ster­drøm­me og be­gra­ver sin tid­li­ge­re ri­val Kri­sti­an Jen­sen i en enorm ar­bejds­byr­de

BT - - DEBAT - Sø­ren Mor­ten­sen

KA­BA­LEN ring ik­ke fy­sisk mu­ligt at fo­re­ta­ge al­le de rej­ser, sam­ti­dig med at man skal va­re­ta­ge en ver­den i brand. Jeg har ik­ke ke­det mig som uden­rigs­mi­ni­ster og eu­ro­pa­mi­ni­ster. Jeg kan ik­ke se, hvor­dan jeg kun­ne ha­ve ta­get mig af Ud­vik­lings­mi­ni­ste­ri­et og af Han­dels­mi­ni­ste­ri­et oveni. Jeg øn­sker ham held og lyk­ke. Han får brug for det, « si­ger Martin Li­de­gaard.

Den op­fat­tel­se de­ler Hol­ger K. Ni­el­sen ( SF).

» Det fo­re­kom­mer mig tem­me­lig ure­a­li­stisk, at man som uden­rigs­mi­ni­ster kan pas­se så stort et mi­ni­ste­r­om­rå­de. Der er mindst 200 rej­se­da­ge om året, « si­ger han.

Del af tæ­ske­hol­det – på pa­pi­ret

Hver­ken Li­de­gaard el­ler Hol­ger K. Ni­el­sen til­læg­ger det den store po­li­ti­ske be­tyd­ning, at Kri­sti­an Jen­sen har få­et plads i re­ge­rin­gens me­get vig­ti­ge ko­or­di­na­tions­ud­valg. Det er her, al­le pro­blem­sa­ger­ne skal lø­ses, og der­for er ad­gan­gen til det­te ’ in­dre ka­bi­net’ al­tid et sik­kert tegn på, at man har nå­et mag­tens tin­de.

Li­de­gaard og Hol­ger K. Ni­el­sen sad og­så i ud­val­get, men var bort­rejst så of­te, at de ik­ke rig­tig kun­ne bru­ge det til no­get. Men flot ser det ud. På pa­pi­ret. BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup me­ner, at man dår­ligt kan kri­ti­se­re Løk­ke for at gi­ve Kri­sti­an Jen­sen så tung en post, som uden­rigs­mi­ni­ster­po­sten vit­ter­lig er.

» Den er bed­re end den, Løk­ke selv fik, da han selv var næst­for­mand. På pa­pi­ret kan det kun tol­kes som et skul­der­klap til Kri­sti­an Jen­sen, « si­ger hun.

Helt sluk­ket

Sø­ren Ga­de var ik­ke in­vi­te­ret med til re­ge­rings­se­mi­na­ret søn­dag ef- ter­mid­dag på Ma­ri­en­borg og hav­de i skuf­fel­se sluk­ket sin te­le­fon, si­ger hans kreds­for­mand Svend Erik Jen­sen.

» Sø­ren har jo ik­ke lagt skjul på, at han var pa­rat til at stille sig til rå­dig­hed som mi­ni­ster. Der er ik­ke no­get at si­ge til, at han er skuf­fet – li­ge­som al­le vi an­dre er, « si­ger han.

Vil han selv kom­me med en kom­men­tar?

» Nej, han har sluk­ket sin te­le­fon, og det vil­le jeg og­så selv gø­re i så­dan en si­tu­a­tion. Men så­dan er det i po­li­tik, det kan Sø­ren godt for­val­te. Og po­sten som grup­pe­for­mand er og­så væ­sent­lig, med stor ind­fly­del­se, « si­ger Svend Erik Jen­sen.

Sø­ren Ga­de var en loy­al støt­te for Løk­ke un­der for­mand­skam­pen i maj- ju­ni sid­ste år. Spør­ger man Løk­kes kri­ti­ke­re fra den­gang, hvad de si­ger til, at Sø­ren Ga­de skal sty­re fol­ke­tings­grup­pen, sva­rer fle­re – uden for ci­tat – at man har lagt stri­den bag sig.

Nyvalg­te Mor­ten Løk­ke­gaard, som har sid­det fem år i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, er glad for, at Sø­ren Ga­de bli­ver indstil­let som grup­pe­for­mand.

» Han er en god mand og en stærk po­li­ti­ker. Det er så­dan en mand, vi har brug for i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, « si­ger han.

Der­med sig­ter han til, at Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe er ble­vet dræ­net for si­ne mest er­far­ne po­li­ti­ke­re. Nog­le blev ik­ke gen­valgt. An­dre blev mi­ni­stre. Tilbage er 17 med­lem­mer, som al­le vil få tun­ge ord­fø­rer­ska­ber, og det kræ­ver sty­ring.

MANDAG 29. JU­NI 2015

Den kom­men­de stats­mi­ni­ster Lars

Løk­ke Ras­mus­sen sæt­ter Kri­sti­an Jen­sen i spid­sen for et sam­let uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Løk­ke fandt ik­ke plads til Sø­ren Ga­de på sit mi­ni­ster­hold. Iføl­ge Ga­des kreds­for­mand er han

dybt skuf­fet. Ar­kiv­fo­to: Jo­han

Ga­de­gaard

smo@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.