VELSKE PLAN Her er Jen­sens op­ga­ver

BT - - DEBAT -

MANDAG 29. JU­NI 2015

KALENDERKRIGER

’ En stærk og fo­ku­se­ret uden­rigs­po­li­tik’. Så­dan ly­der Kri­sti­an Jen­sens nye op­ga­ver som uden­rigs­mi­ni­ster.

I den tid­li­ge­re re­ge­ring har de væ­ret tre mand om at lø­se hans op­ga­ver. Før Vil­ly Søvn­dal trak sig tilbage som uden­rigs­mi­ni­ster pga. syg­dom, var der fi­re mi­ni­stre om at lø­se de uden­rigs­po­li­ti­ske op­ga­ver.

Her er i punkt­form, hvad Kri­sti­an Jen­sen kan se frem til af op­ga­ver iføl­ge re­ge­rings­grund­la­get. Del­ta­ge i mi­ni­ster­rå­ds­mø­der i Bruxel­les for hen­holds­vis uden­rigs­mi­ni­stre, ud­vik­lings­mi­ni­stre, han­dels­mi­ni­stre og eu­ro­pa­mi­ni­stre

Del­ta­ge i mø­der i Nato

Styr­ke Na­tos glo­ba­le rolle

Del­ta­ge i mø­der i FN Be­sø­ge al­li­e­re­de lan­de på beg­ge si­der af At­lan­ten, især USA Ud­nyt­te po­ten­ti­a­let i det nor­di­ske sam­ar­bej­de Be­sø­ge lan­de, som Dan­mark be­vil­ger ud­vik­lings­bi­stand Byg­ge vi­de­re på stra­te­gi­ske part­ner­ska­ber uden for Eu­ro­pa, f. eks Ki­na, Syd­korea og Ja­pan Hjæl­pe dan­ske virk­som­he­der i den in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­ce Igang­sæt­te uden­rigs­po­li­tisk ud­red­nings­ar­bej­de Eu­ro­pæ­isk sam­ar­bej­de om græn­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet Fo­kus på vækst og ar­bejds­plad­ser gen­nem vi­de­re­ud­vik­ling af EUs han­del­s­af­ta­ler Mo­der­ni­se­ring af dansk EUpo­li­tik Æn­drin­ger af lov­giv­nin­gen, så EU- reg­ler ik­ke un­der­gra­ver vel­færds­sy­ste­mer Ned­sæt­te ud­vik­lings­bi­stan­den til 0,7 pct. af BNI år­ligt Re­du­ce­re an­tal­let af lan­de, der mod­ta­ger ud­vik­lings­bi­stand Stra­te­gi for at hjæl­pe flygt­nin­ge i nær­om­rå­der Samtæn­ke han­dels- og ud­vik­lings­ind­sat­sen Ned­læg­ge Irak- og Af­g­ha­ni­stan­kom­mis­sio­nen Styr­ke ind­sat­sen for dan­ske ve­te­ra­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.