Der røg nul­væ

Mær­kesag num­mer ét er fal­det. Det of­fent­li­ge for­brug vil vok­se

BT - - DEBAT -

KURS- TIL­PAS­NING

Selv­om Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) søn­dag igen kun­ne kal­de sig stats­mi­ni­ster, bli­ver det ik­ke for en re­ge­ring, der ind­fø­rer nul­vækst i den of­fent­li­ge sek­tor. Nul­væk­sten – el­ler det, der på Ven­stre- sprog hed­der ud­gifts­stop – var el­lers en af par­ti­er­nes mær­kesa­ger un­der valg­kam­pen.

» Det of­fent­li­ge for­brug kom­mer til at vok­se un­der den­ne re­ge­ring, « slog Løk­ke fast fra ta­ler­sto­len i Stats­mi­ni­ste­ri­ets spejlsal. Og år­sa­gen er iføl­ge den nyud­nævn­te stats­mi­ni­ster, at væl­ger­ne har stemt et så­kaldt vel­færds­f­ler­tal ind i Fol­ke­tin­get.

» Vi har lyt­tet til val­gets ta­le. Det of­fent­li­ge for­brug kom­mer til at vok­se un­der den­ne re­ge­ring på om­rå­der som æl­dre, sund­hed, tryg­hed. Men de styr­ba­re of­fent­li­ge ud­gif­ter skal hol­des i ro. Vi har am­bi­tion om at be­skæ­re ud­vik­lings­bi­stand til FN­ni­veau, « si­ger Løk­ke og til­fø­jer:

» Det kan la­de sig gø­re, hvis man har mo­det til at pri­o­ri­te­re. «

Bund­linje vig­ti­ge­re end pro­mil­ler

Di­rek­te ads­purgt, om det be­ty­der, at han har tænkt sig at fort­sæt­te ni­veau­et fra den rø­de re­ge­ring med en vækst på 0,6 pro­cent, sva­rer Løk­ke, at han ik­ke tror, at dan­sker­ne in­ter­es­se­rer sig for, hvor man­ge pro­mil­le væk­sten sti­ger el­ler fal­der.

» Jeg er ik­ke så op­ta­get af, hvad pro­mil­len hed­der. Jeg er op­ta­get af, at der er styr på det sam­le­de reg­ne­styk­ke, « si­ger Løk­ke.

Stør­rel­sen af den of­fent­li­ge sek­tor er en af de ting, der split­ter de fi­re par­ti­er i blå blok. Mens Ven­stre gik til valg på nul­vækst, kræ­ver Dansk Fol­ke­par­ti en vækst på 0,8 pro­cent, mens Li­be­ral Al­li­an­ce vil ha­ve mi­nus­vækst – og der­med en min­dre of­fent­lig sek­tor.

Ads­purgt om det gør ondt at si­ge, at den of­fent­li­ge sek­tor må­lt på det of­fent­li­ge for­brug kom­mer til at vok­se, sva­rer Løk­ke:

» Det gør ik­ke ondt på mig at si­ge det. Det, der er af­gø­ren­de for re­ge­rin­gen, og som vi vil kæm­pe for, er at de styr­ba­re of­fent­li­ge ud­gif­ter hol­des i ro. « BNB

MA MNADNADGA G2 92.9 J. UJUNNI I2 2001155

Der skal væ­re fol­ke­af­stem­ning om de dan­ske rets­for­be­hold in­den jul.

Der skal ind­fø­res ad­gangs­krav til gym­na­si­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.