LA: ’ Al­le må gi­ve for at få’

BT - - DEBAT -

Det er langt­fra alt i re­ge­rings­grund­la­get, An­ders Samu­el­sen som par­ti­le­der for Li­be­ral Al­li­an­ce bak­ker op om. Men han hæf­ter sig ved, at stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen nu står i spid­sen for en re­ge­ring, der vil sæn­ke skat­ten bå­de i top­pen og i bun­den. » Jeg er me­get glad og til­freds med, at det her re­ge­rings­grund­lag har en ud­tryk­ke­lig am­bi­tion om at sæn­ke mar­gi­nalskat­ten med fem pro­cent­po­int og sæn­ke skat­ten i bun­den. Beg­ge de­le er no­get, som Li­be­ral Al­li­an­ce har pri­o­ri­te­ret me­get højt, og det står nu i re­ge­rings­grund­la­get, « si­ger An­ders Samu­el­sen og un­der­stre­ger, at det ik­ke vil­le ha­ve stå­et i grund­la­get, hvis han ik­ke hav­de for­hand­let ben­hårdt med Lars Løk­ke den se­ne­ste uges tid.

» Det er nye to­ner i for­hold til, hvad Ven­stre gik til valg på, og vi er gla­de for, at der er ble­vet lyt­tet til os på det punkt, « si­ger An­ders Samu­el­sen.

Men træ­er­ne vok­ser som be­kendt ik­ke ind i him­len, og da Lars Løk­ke i går frem­lag­de re­ge­rings­grund­la­get for sin re­ne Ven­stre- re­ge­ring, var det sam­ti­dig med mel­din­gen om, at den of­fent­li­ge sek­tor kom­mer til at vok­se un­der hans le­del­se. Og det er ik­ke just no­get, der frem­kal­der ju­bel hos Li­be­ral Al­li­an­ce.

Giv og tag

An­ders Samu­el­sen un­der­stre­ger, at Ven­stre kun har 34 man­da­ter og der­for skal fin­de 56 man­da­ter hver ene­ste gang, par­ti­et skal igen­nem med sin po­li­tik i Fol­ke­tin­get.

» Der skal gi­ves og ta­ges, og så­dan er det. De, der godt vil ha­ve en stør­re of­fent­lig sek­tor, skal jo gi­ve no­get til folk, der vil no­get an­det. Li­be­ral Al­li­an­ce er imod en stør­re of­fent­lig sek­tor, men vi vil til gen­gæld ger­ne ha­ve la­ve­re skat, « si­ger den po­li­ti­ske le­der.

Ads­purgt om han der­med er klar til at slå en han­del af, hvor han får fle­re skat­te­let­tel­ser til gen­gæld for øget vækst i det of­fent­li­ge, ly­der sva­ret:

» Jeg si­ger ba­re, at der er bå­de plus­ser og mi­nus­ser for al­le par­ti­er­ne i det her re­ge­rings­grund­lag. Der er in­gen, der får alt – og al­le må gi­ve for at få no­get. «

Dansk Fol­ke­par­ti, der med 37 man­da­ter er blå bloks stør­ste par­ti, har gen­tag­ne gan­ge slå­et fast, at det ik­ke bli­ver DF- man­da­ter, der gi­ver fler­tal til top­skat­te­let­tel­ser. BNB

Ven­stre- re­ge­rin­gen må læg­ge arm med Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, hver gang der skal for­hand­les om de cen­tra­le de­le af re­ge­rin­gens grund­lag. Fo­to: Bax Lind­hardt

» In­gen får alt – og al­le må gi­ve for at få no­get, « si­ger An­ders Samu­el­sen om det kom­men­de sam­ar­bej­de med V- re­ge­rin­gen. Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.