’’

BT - - DEBAT - Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl

Vi vil ha­ve en langt stør­re sik­ker­hed for, at vi kan styr­ke æl­dreplej­en og sy­ge­hu­se­ne

» Vi vil ha­ve en langt stør­re sik­ker­hed for, at vi un­der al­le om­stæn­dig­he­der kan styr­ke æl­dreplej­en og sy­ge­hu­se­ne. Der er brug for at kun­ne hi­ve den her re­ge­ring i den rig­ti­ge ret­ning, « si­ger han til TV 2 News.

Sam­ti­dig sæt­ter Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl fin­ge­ren på den mang­len­de græn­se­kon­trol, som et af de punk­ter, hvor Ven­stre og DF helt har måt­tet skil­les po­li­tisk.

» Op­ti­malt øn­sker vi græn­se­kon­trol­len, som vi kend­te den med tol­de­re ved græn­sen. Men ik­ke en­gang dét kun­ne vi få igen­nem. Det sag­de mig, at Ven­stre ik­ke øn­ske­de at gå til­stræk­ke­ligt langt for at få Dansk Fol­ke­par­ti med i re­ge­ring. Der­for får de væl­ge­re, der har stemt på os, mest ud af, at vi ik­ke går med i re­ge­ring, « si­ger han med hen­vis­ning til re­ge­rings­for­hand­lin­ger­ne, der som be­kendt end­te uden DF i re­ge­ring.

Ven­ner og fjen­der

Der­med er der lagt op til, at Ven­stre- re­ge­rin­gen må læg­ge arm med Dansk Fol­ke­par­ti, hver gang der skal for­hand­les om de cen­tra­le de­le af re­ge­rin­gens grund­lag.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen er­kend­te på sit pres­se­mø­de i går, at der bli­ver be­hov for at sam­le man­da­ter hos bå­de po­li­ti­ske ven­ner og fjen­der for at kun­ne få de­le af re­ge­rin­gens po­li­tik gen­nem­ført:

» Jeg er mig fuld­stæn­dig be­vidst, at vi er en lil­le min­dre­tals­re­ge­ring. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.