REN LØK­KE

BT - - DEBAT - Chri­sti­an Brøn­dum cbr@ ber­ling­s­ke. dk

BAL­LAST

Dan­marks nye re­ge­ring er et sær­de­les er­fa­rent hold.

10 mi­ni­stre har prø­vet tu­ren til dron­nin­gen en el­ler fle­re gan­ge tid­li­ge­re, og fem af de øv­ri­ge har stor er­fa­ring som fol­ke­tings­med­lem­mer. De to sid­ste, den tid­li­ge­re DA- di­rek­tør, nu be­skæf­ti-

RE­GE­RIN­GENS BUL­L­DOG

Claus Hjort

Fi­nans­mi­ni­ster

er om­trent selvskre­ven til den cen­tra­le post, hvor en vig­tig del af job­bet er at hol­de de øv­ri­ge mi­ni­stre på øko­no­misk ret kurs. Det kan kræ­ve hånd­fa­ste me­to­der. Claus Hjort Fre­de­rik­sen har et til­lids­fuldt for­hold til Dansk Fol­ke­par­tis le­der, og han må reg­nes som en me­get loy­al støt­te for Løk­ke. Han er me­ster i at ind­gå for­lig, som ek­sem­pel­vis ef­ter­løn­nen. Claus Hjort Fre­de­rik­sen har sagt, at han blev borgerlig, da han som ung ju­rastu­de­ren­de på kol­le­gi­et stød­te på en ukri­tisk stærk po­si­tiv hold­ning til dik­ta­tu­rer­ne i Ki­na, Sov­je­tu­ni­o­nen og Nord­korea.

Fre­de­rik­sen VE­TE­RA­NEN KRYD­SER SI­NE SPOR Hans Chri­sti­an Sch­midt

er blandt Løk­kes ve­te­ra­ner, der har prø­vet at dri­ve po­li­tik på den hår­de må­de, først som mil­jø­mi­ni­ste­ren, der re­du­ce­re­de mi­ni­ste­ri­et ef­ter Svend Auken, si­den som fø­de­va­re- og der­på trans­port­mi­ni­ster. Han har væ­ret ufor­mel for­mand for Club 19, en sel­ska­be­lig fore­ning med er­far­ne fol­ke­tings­med­lem­mer, der lej­lig­heds­vis har age­ret som mod­vægt til Løk­ke. I et po­rtræt bli­ver Sch­midt blandt grup­pe­med­lem­mer - han har væ­ret grup­pe­for­mand - kaldt ’ Frank Un­derwood’, ef­ter den ky­ni­ske ho­ved­per­son i tv- se­ri­en ’ Hou­se of Cards’. gel­ses­mi­ni­ster, Jørn Ne­er­gaard Lar­sen og tid­li­ge­re for­mand for re­gion Syd, nu for­svars­mi­ni­ster, Carl Holst, er er­far­ne for­hand­le­re med stor po­li­tisk ind­sigt og for­nem­mel­se.

Sam­men­sæt­nin­gen af det nye hold ty­der på, at mi­ni­stre­nes ev­ne til at kun­ne se og ud­nyt­te al­le mu­lig­he­der i for­hand­lin­ger til al­le si­der i Fol­ke­tin­get har væ­ret sty­ren­de for Lars Løk­ke Ras­mus­sens ud­peg­ning af mi­ni­stre.

DEN SIK­RE SU­PER­MI­NI­STER Kri­sti­an Jen­sen

over­ta­ger det sam­le­de uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um, som tid­li­ge­re blev va­re­ta­get af op til fi­re mi­ni­stre. Ef­ter for­mands­stri­den med Løk­ke for et år si­den og kom­pro­mi­set om en fæl­les le­del­se var Kri­sti­an Jen­sen selvskre­ven til en tung post, og er alt­så endt med et su­per­mi­ni­ste­ri­um, som kom­mer til at kræ­ve al­le kræf­ter. Dem har han hidtil in­ve­ste­ret i job­bet som grup­pe­for­mand. Han har og­så brugt tid på at be­sø­ge Ven­stres bag­land, hvor­fra de de­le­ge­re­de, der væl­ger for­man­den, kom­mer. ’ Kri­sti­an Ke­de­lig’, som han er ble­vet kaldt, er et uom­gæn­ge­ligt valg.

HUN ER ( OG­SÅ) SIN EGEN Eva Kjer Hansen

er en af de er­far­ne, tid­li­ge­re mi­ni­stre. Men ved at væl­ge cand. po­lit. en fra Aa­ben­raa op­når han og­så at træk­ke en af si­ne lej­lig­heds­vi­se kri­ti­ke­re ind i re­ge­rin­gen. Da for­mandsta­bu­ret­ten vak­le­de un­der Løk­ke sid­ste år, var hun en af dem, der ik­ke kom ham til hjælp. Hun var og­så kri­tisk over­for Ven­stres ud­læn­din­geud­spil sid­ste som­mer, hvor hun ad­va­re­de mod at ’ ap­pel­le­re til folks in­dre svi­ne­hund’. Som su­per­mi­ni­ster for mil­jø og land­brug skal hun bå­de gi­ve et trængt land­brug en hjæl­pen­de hånd og sam­ti­dig sik­re mil­jø­et. En vig­tig og svær op­ga­ve.

VEN­STRES KUL­TU­REL­LE KRAFT Ber­tel Haar­der

er med si­ne 70 år ik­ke blot re­ge­rin­gens æld­ste med­lem, men og­så per­so­ni­fi­ce­rin­gen af det højsko­le- Ven­stre, som fort­sat gen­nem­sy­rer store de­le af Ven­stres jy­ske bag­land. Haar­der har væ­ret med så læn­ge - han blev mi­ni­ster før­ste gang i 1982 - at en re­ge­ring med Ven­stre- del­ta­gel­se er utæn­ke­lig uden Haar­der. Han har ta­get hår­de kam­pe som un­der­vis­nings- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster, men det er en stor per­son­lig in­te­gri­tet, der sam­men med hans ev­ne til at ska­be holdånd i en re­ge­ring, der gør ham til et op­lagt valg på et om­rå­de, som han utvivl­s­omt bræn­der for.

VÆBNEREN DER REJ­STE SIG IGEN Tro­els Lund Poul­sen

har, trods si­ne kun 39 år, me­re er­fa­ring end æl­dre kol­le­ger. Han har væ­ret chef for tre mi­ni­ste­ri­er, og han har prø­vet den helt store tur som an­kla­get for magt­mis­brug i den tid­li­ge­re stats­mi­ni­sters og hen­des mands skat­tesag. Han blev fri­kendt. Un­der for­mands­op­gø­ret i Ven­stre kæm­pe­de han hårdt for Løk­ke, hvil­ket var en af fle­re grun­de til, at han fik et dår­ligt valg i Østjyl­land. Nu bli­ver han en af re­ge­rin­gens cen­tra­le mi­ni­stre, med den sær­li­ge ek­stra­op­ga­ve at sik­re, at Dan­mark ik­ke overim­ple­men­te­rer EU- reg­ler til ska­de for kon­kur­ren­ce­ev­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.