Pres på Støj­berg

Dansk Fol­ke­par­ti for­ven­ter, at Dan­marks ny in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg vil leve op til sit ry som stram­mer på ud­læn­din­ge­om­rå­det

BT - - DEBAT - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

IND­VAN­DRING

In­ger Støj­berg er kun li­ge ble­vet ud­nævnt til ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster, men al­le­re­de nu bli­ver hun sat un­der pres af min­dre­tals­re­ge­rin­gens stør­ste støt­te­par­ti.

» Jeg sy­nes da umid­del­bart, det ser me­get for­nuf­tigt ud. In­ger Støj­berg har gjort sig be­mær­ket med en ræk­ke be­mærk­nin­ger på ud­læn­din­ge­om­rå­det, som lig­ger tæt op ad Dansk Fol­ke­par­ti, « si­ger Dansk Fol­ke­par­tis ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Martin Hen­rik­sen.

Nu for­ven­ter han og DF, at Støj­berg vil gen­nem­fø­re stram­nin­ger og leve op til sit ry på ud­læn­din­ge­om­rå­det.

» Det store spørgs­mål er så, om In­ger Støj­berg og­så kan le­ve­re. For én ting er snak og fi­ne ud­spil. No­get helt an­det er den kon­kre­te po­li­tik. Vi vil selv­føl­ge­lig se, om det kun er snak, el­ler om der kom­mer no­get ud af det, « si­ger Martin Hen­rik­sen.

Dansk Fol­ke­par­ti storme­de frem ved val­get og blev næst­stør­ste par­ti i Fol­ke­tin­get med 37 man­da­ter. Dem vil par­ti­et nu bru­ge på at pres­se Vmin­dre­tals­re­ge­rin­gen på ud­læn­din­ge­om­rå­det, som er ’ hjer­te­blod’ for par­ti­et, som Martin Hen­rik­sen ud­tryk­ker det.

» Jeg har no­te­ret mig, at Ven­stre har ud­talt, at de vil gø­re no­get ved asy­l­om­rå­det, fa­mi­lie­sam­men­fø- rings­om­rå­det og væ­re med til at af­skaf­fe gre­en­card- ord­nin­gen. Nu må vi så se, om de er til no­get. Vi vil med vo­res man­da­ter pres­se på for, at der ud­over de hår­de ud­mel­din­ger og­så kom­mer no­get sub­stans, « si­ger han.

Vi vil pres­se på hver gang

Er I klar til at væl­te re­ge­rin­gen, hvis den ik­ke le­ve­rer de stram­nin­ger?

» Nu ta­ger vi li­ge én ting ad gan­gen.

Jeg har jo ik­ke tænkt mig at væl­te en re­ge­ring, som dår­ligt nok er trå­dt til end­nu. Men vi vil pres­se på hver gang, der er mu­lig­hed for at stram­me op på asyl- og ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. «

En knast i de be­stræ­bel­ser kan bli­ve, at der in­ter­nt i blå blok ik­ke er enig­hed på ud­læn­din­ge­om­rå­det.

» Det er rig­tigt nok, at der er ue­nig­he­der på det her om­rå­de i blå blok, men vi sam­le­de os jo om nog­le for­skel­li­ge punk­ter i valg­kam­pen. Det vil vi hol­de de an­dre par­ti­er fast på. Væl­ger­ne har jo få­et den op­fat­tel­se, at og­så Ven­stre, Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve vil ha­ve stram­nin­ger på asyl- og ud­læn­din­gepo­li­tik­ken ge­ne­relt, « si­ger Martin Hen­rik­sen.

In­ger Støjbergs drøm­me­mi­ni­ste­ri­um kan til­sy­ne­lad­ne­de nemt bli­ve en po­li­tisk kamp­plads.

Så rul­ler mi­ni­ster­bi­len for In­ger Støj­berg, og Dansk Fol­ke­par­ti er klar til at væ­re færds­els­be­tjent i for­hold til ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. Fo­to: Claus Bjørn Lar­sen

» Vi vil pres­se på hver gang, der er mu­lig­hed for at stram­me op på asyl- og ud­læn­din­gepo­li­tik­ken, « si­ger Dansk Fol­ke­par­tis ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Martin Hen­rik­sen. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.