Skuf­fel­se blandt for­bi­gå­e­de V- pro­fi­ler

BT - - DEBAT - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Kri­sti­an Pi­hl Lorentzens ( V) te­le­fon var tavs lør­dag af­ten. Fle­re po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer har el­lers med jæv­ne mel­lem­rum nævnt det man­ge­åri­ge fol­ke­tings­med­lem som et godt bud på en mi­ni­ster i en Ven­stre- le­det re­ge­ring.

Så­dan gik det ik­ke i den­ne om­gang, selv­om re­ge­rin­gen som be­kendt ude­luk­ken­de be­står af Ven­strepo­li­ti­ke­re.

» Lidt skuf­fet er man jo nok. Løk­ke rin­ge­de ik­ke, og det kan jeg ik­ke gø­re no­get ved. Nu er jeg spændt på, hvil­ke po­ster jeg så kan få, « si­ger Kri­sti­an Pi­hl Lorentzen til Vi­borg Stifts Fol­ke­blad.

Igen­nem en år­ræk­ke har han væ­ret sit par­tis trans­port­ord­fø­rer, og han sag­de før val­get, at han vil­le tak­ke ja, hvis han blev til­budt job­bet som trans­port­mi­ni­ster.

» Når det nu ik­ke blev mig, så er jeg glad for, at det blev Hans Chri­sti­an Sch­midt, der blev tra­fik­mi­ni­ster. Ham har jeg ar­bej­det me­get sam­men med, « si­ger han.

Der blev hel­ler in­gen mi­ni­ster­post til Ven­stres kul­tu­r­ord­fø­rer Mi­cha­el Aa­strup Jen­sen.

» Jeg har da selv­føl­ge­lig be­mær­ket, at så­kald­te eks­per­ter hav­de sat mig på for­skel­li­ge mi­ni­ster­li­ster før val­get, og jeg er selv­føl­ge­lig glad for, at de næv­ner mit navn en­gang imel­lem. Jeg må in­drøm­me, at jeg er ik­ke så overrasket, som de så- kald­te eks­per­ter åben­bart er, « si­ger Mi­cha­el Aa­strup Jen­sen.

Bå­de han og Kri­sti­an Pi­hl Lorentzen var blandt de fol­ke­tings­med­lem­mer, der sid­ste som­mer stod frem of­fent­ligt og op­for­dre­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen til at for­la­de po­sten som Ven­stres for­mand i kølvan­det på den så­kald­te tøjsag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.