Rej­se­kort væl­tet af uven­tet suc­ces

BT - - NYHEDER - Chri­sti­an Brøn­dum Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VEN­TE­TID

En suc­ces kan bli­ve så stor, at den væl­ter it- sy­ste­mer og ska­ber lange ven­te­ti­der for tu­sind­vis af men­ne­sker.

Det har Rej­se­korts 100.000 nye kun­der iføl­ge Ber­ling­s­ke er­fa­ret, ef­ter at de i slut­nin­gen af maj tog imod Rej­se­korts til­bud om at få et gra­tis rej­se­kort in­den ud­lø­bet af maj. Da må­ne­dens sid­ste dag var gå­et, stod Rej­se­kort- sel­ska­bet med en puk­kel af an­mod­nin­ger om gra­tis kort, som det fo­re­lø­big har ta­get tre uger at ar­bej­de ned til no­gen­lun­de nor­malt ni­veau, hvor le­ve­ring­sti­den er tre- fem da­ge.

Sam­me tre ugers ven­te­tid har ramt de gam­le kun­der, som skul­le ha­ve for­ny­et de­res rej­se­kort, for­di det gam­le ek­sem­pel­vis var gå­et i styk­ker. Dis­se kun­der, som alt­så ik­ke selv er skyld i, at de­res kort er itu, har få­et besked på selv at læg­ge ud for al­min­de­li­ge bil­let­ter og så ind­sen­de bil­let­ter­ne til Rej­se­korts kundecenter i en der­til frem­sendt ku­vert for at få mer­ud­gif­ten re­fun­de­ret, når de­res nye rej­se­kort er ble­vet le­ve­ret.

» Det er ik­ke en si­tu­a­tion, vi er stol­te af, « si­ger Rej­se­korts ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bjørn Wa­hl­sten til Ber­ling­s­ke.

Ud­ste­del­sen af gra­tis rej­se­kort be­gynd­te el­lers i ro og or­den. Bag­grun­den var en po­li­tisk be­slut­ning sid­ste år om at gi­ve 50 mil­li­o­ner skat­tey­der­kro­ner til Rej­se­kort A/ S, der ejes af tra­fik­sel­ska­ber­ne og DSB. Pen­ge­ne skul­le bru­ges til at ud­ste­de en mil­li­on gra­tis rej­se­kort. I slut­nin­gen af maj ske­te der vir­ke­lig no­get. DSB send­te en mail ud til si­ne hund­redt­u­sin­der af kun­der om det gra­tis kort, og des­u­den for­tal­te Dan­marks Ra­dio, at nu ha­ste­de det, hvis man skul­le sik­re sig et kort.

Der har væ­ret lang ven­te­tid på rej­se­kor­tet ef­ter et suc­ces­fuldt re­k­la­me­frem­stød. Fo­to Chri­sti­an Als

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.