Fle­re by­råd boy­kot­ter Ry­a­nair

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FLY­SEL­SKAB er­ne, vi­ser, at mindst 21 ud af lan­dets 98 kom­mu­ner har valgt at si­ge nej til Ry­a­nair på grund af løn- og ar­bejds­vil­kå­re­ne hos sel­ska­bet.

Nord­djurs Kom­mu­ne er en af de kom­mu­ner, der se­ne­st har valgt sel­ska­bet fra. Her er det dog ik­ke spe­ci­fikt et for­bud ret­tet mod Ry­a­nair, for­kla­rer borg­me­ster Jan Pe­ter­sen S).(

» Vi øn­sker at sik­re os, at vo­res le­ve­ran­dø­rer af fly­bil­let­ter le­ver op til Si­den har fle­re og fle­re be­stem­te stan­dar­der for an­sat­tes by­råd meldt sig med lig­vil­kår. Og det gæl­der al­le fly­selska­nen­de be­ske­der til de­res ber, så det her er ik­ke ret­tet spe­ci­fikt an­sat­te og po­li­ti­ker­ne. mod Ry­a­nair, « si­ger han til avi­sen. dk.En op­gø­rel­se, som avi­sen. dk har la­vet på bagKom­mu­ner som Bil­lund, Vej­le og grund af ak­tind­sig­ter Vej­en und­la­der at blan­de sig i sa­gen, og op­lys­nin­ger i me­di- skri­ver avi­sen. dk.

Det vak­te op­sigt, da Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jen­sen ( S) gik ud og slog fast, at ho­ved­stadskom­mu­nen ik­ke vil bru­ge det om­strid­te ir­ske fly­sel­skab Ry­a­nair.

Fle­re kom­mu­ner føl­ger ef­ter Frank Jen­sen og Kø­ben­havns Kom­mu­ne og boy­kot­ter Ry­a­nair. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.