Stig­ning i an­tal­let af fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger

BT - - NYHE­DER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FOR­DOB­LING I ÅR

An­tal­let af fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger af æg­te­fæl­ler er i 2015 al­le­re­de på sam­me ni­veau som for he­le 2014, skri­ver Jyl­landsPo­sten.

Iføl­ge avi­sen vi­ser de se­ne­ste tal fra Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen, at mens der var 908 fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger til flygt­nin­ge sid­ste år, så var der 900 på de før­ste fem må­ne­der i år. Fort­sæt­ter ud­vik­lin­gen, vil er der iføl­ge Jyl­lands- Po­sten ud­sigt til en for­dob­ling i for­hold til sid­ste år.

Tal­le­ne dæk­ker kun æg­te­fæl­ler, og det er ik­ke mu­ligt at se, hvem ek­sem­pel­vis børn sam­men­fø­res med.

Ef­ter de før­ste fem må­ne­der i 2015 har der væ­ret 900 fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger i Dan­mark. Det er sam­me an­tal som i he­le 2014. Ar­kiv­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.