EK­STREM- LØB ’ BU

Dansk cy­kel­ryt­ter svæ­ver imel­lem liv og død, mens lo­kal­be­folk­ning og last­bil­chauf­fø­rer ra­ser over ek­strem­lø­bet ’ Ra­ce Across Ame­ri­ca’

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

BT I USA

På ho­spi­ta­let godt 35 ki­lo­me­ter nord for den lil­le by Graf­ton, West Vir­gi­nia lig­ger den 40- åri­ge dan­ske cy­kel­ryt­ter An­ders Tes­gaard i ko­ma ef­ter en al­vor­lig tra­fi­ku­lyk­ke på lan­de­vej­en US Rou­te 50, der zig- zag­ger og bak­ker sig igen­nem sta­tens smuk­ke land­skab. Og selv­om last­bil­chauf­før Mi­ke er cho­ke­ret, så er han be­stemt ik­ke overrasket.

» Det er jo fuld­stæn­dig ufor­svar­ligt at kø­re det­te cy­kel­løb via US 50. Det bur­de for­by­des. Og jeg skal ær­ligt in­drøm­me, at jeg er ved at ski­de i buk­ser­ne, hver­gang jeg skal over i den mod­sat­te kø­re­ba­ne og udenom en af cy­kel­ryt­ter­ne. Min tan­kvogn ve­jer 40 ton og hvor me­get ve­jer en cy­kel­ryt­ter – 80 ki­lo?, « si­ger Mi­ke, der helst ik­ke vil ha­ve sit ef­ter­navn i avi­sen.

Sår­bar i tra­fik­ken

US Rou­te 50 stræk­ker sig fle­re hund­re­de ki­lo­me­ter igen­nem sta­ten. En­kel­te ste­der spre­der den sig ud som no­get, der mest lig­ner en dansk mo­tor­vej. Men om­kring Graf­ton er det nær­mest en lan­de­vej med ba­re to vej­ba­ner – én hver vej og dob­belt­linje i mid­ten.

Og selv­om cy­kel­ryt­ter­ne til ti­der kom­mer helt op på 60- 70 ki­lo­me­ter i ti­men, når det går ned ad bak­ke, så er der of­te en kø på tre- fi­re store last­bi­ler, der for­sø­ger at kom­me for­bi den lil­le bit­te cy­kel­ryt­ter, der for det me­ste er be­skyt­tet af en føl- ik­ke, at cy­kel­løb, hvor ryt­ter­ne mak­si­malt sover fi­re ti­mer i døg­net, får lov til at fort­sæt­te på den­ne ru­te.

» Det kan godt væ­re, at de kal­der det ek­strem sport. Men jeg kal­der det ek­stremt idi­o­ti. Ik­ke ale­ne er ve­je­ne her­om­kring smal­le. Bi­ler­ne kø­rer of­te me­get hur­tigt ( over 90 ki­lo­me­ter i ti­men, red.). Der er in­gen

MANDAG 29. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.