Fem års genop­træ­ning

BT - - NYHEDER -

Kra­nie­brud, hjer­ne­læ­sio­ner, 14 bræk­ke­de ri­b­ben, en flæn­get ny­re og brud på bå­de kæ­be og kind­ben. Det er nog­le af de ska­der, som den dan­ske ek­strem- cy­kel­ryt­ter An­ders Tes­gaard kæm­per med ef­ter en al­vor­lig ulyk­ke un­der det kræ­ven­de kyst til kyst cy­kel­løb ’ Ra­ce Across Ame­ri­ca’.

Og iføl­ge dan­ske­rens fa­ce­book- si­de kom­mer genop­træ­nin­gen til at ta­ge mindst fem år. Hvis den 40- åri­ge dan­sker, der ar­bej­der som gym­na­si­e­læ­rer i Es­b­jerg, over­ho­ve­det kom­mer til at fun­ge­re nor­malt igen.

Klok­ken 03: 09 nat­ten til tors­dag dansk tid blev An­ders Tes­gaard i sta­ten West Vir­gi­nia kørt ned bag­fra af en pi­ck­up- truck.

Den føl­ge­vogn, der nor­malt be­skyt­ter cy­kel­ryt­te­ren imod den bruta­le ame­ri­kan­ske tra­fik på US Rou­te 50, var kørt ind på en ben­zin­sta­tion for at fyl­de tan­ken op. Og Tes­gaard blev via he­li­kop­ter ha­ste­ind- lagt på Ru­by Me­mo­ri­al Ho­spi­tal i by­en Mor­gan­town, West Vir­gi­nia, hvor han hur­tigt blev lagt i kun­stig ko­ma.

Og på en fa­ce­book- op­da­te­ring fra nat­ten til søn­dag skri­ver An­ders Tes­gaards hold af ven­ner og hjæl­pe­re:

’ Det er sta­dig uvist, hvil­ken frem­tid An­ders går i mø­de. Læ­ger­ne kan ik­ke si­ge no­get om, i hvil­ken grad An­ders kom­mer til at fun­ge­re nor­malt igen.’

’ Per­so­na­let har på op­for­dring i dag spil­let Jo­hn­ny Cash for An­ders. Det er en af

Der er ik­ke man­ge cen­ti­me­ter at gø­re godt med, når de kæm­pe­sto­re last­bi­ler for­sø­ger at sni­ge sig over i den mod­sat­te kø­re­ba­ne og for­bi én af del­ta­ger­ne i ’ Ra­ce Across Ame­ri­ca’. Her er in­gen cy­kel­sti. Og en­kel­te ste­der er ryt­te­ren luk­ket in­de mel­lem tra­fik og en klip­pe­væk.

Fo­to: Hen­ning Hø­eg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.