’’

BT - - NYHEDER - Mi­ke, last­bil­chauf­før

Det er jo fuld­stæn­dig ufor­svar­ligt at kø­re det­te cy­kel­løb via US 50. Det bur­de for­by­des

ge­vogn – en føl­ge­vogn, der dog tit kø­rer ind til si­den for at gø­re plads til tra­fik­ken og så­le­des ef­ter­la­der cy­kel­ryt­te­ren ale­ne og sår­bar i sel­skab med et væld af 18- hju­le­de kæm­pe­last­bi­ler, der i for­vej­en ik­ke har for me­get tid til at kom­me fra punkt A til punkt B. Her i sta­ten er fag­for­e­nin­ger nem­lig, li­ge­som cy­kel­sti­er, en by i Rusland.

Tu­sind­vis af last­bi­ler

Iføl­ge West Vir­gi­ni­as vejvæ­sen kø­rer over tu­sind kæm­pe last­bi­ler hver dag bå­de mod øst og vest ad den snørk­le­de lan­de­vej Rou­te 50. Mi­ke har haft den­ne stærkt traf­fi­ke­re­de ru­te som sin ar­bejds­plads i over ti år. Og han fat­ter ga­de­be­lys­ning, og des­u­den er det of­te tå­get her i det bak­ke­de land­skab. Og det gør en kom­pli­ce­ret si­tu­a­tion nær­mest umu­lig, « si­ger Mi­ke, før han igen hop­per ind i fø­rer­hu­set, sæt­ter sin 40 ton tun­ge tan­kvogn i gear og lang­somt be­gi­ver sig ud på US Rou­te 50, en vej, der med si­ne blin­de kur­ver, stej­le bak­ker og hø­je ha­stig­hed kan gø­re selv en er­fa­ren BT- jour­na­list og dit­to bi­list i en so­lid Hon­da mi­ni­van nervøs.

OBS: Ulyk­ken, der nær hav­de ko­stet An­ders Tes­gaard li­vet, fandt sted i nær­he­den af by­en Sherwood Fo­rest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.