Ven­ter An­ders Tes­gaard

BT - - NYHEDER -

hans fa­vo­rit­mu­si­ke­re, som tea­met og­så spil­le­de for ham om nat­ten. Des­u­den af­spil­le­de fa­mi­li­en et in­ter­view med An­ders’ go­de ve­nin­de Ca­mil­la, som op­for­dre­de An­ders til at kæm­pe alt, hvad han hav­de lært! Det­te re­a­ge­re­de An­ders me­get svagt på ved at be­væ­ge ar­me­ne me­get lidt. Hans til­stand er fort­sat kri­tisk.’

Lå på tred­je­plad­sen

Det er tred­je gang, An­ders Tes­gaard del­ta­ger i det 4.800 ki­lo­me­ter lange cy­kel­løb, hvor ryt­ter­ne kø­rer døg­net rundt. De sover min­dre end fi­re ti­mer i døg­net. Og of­te be­står hvi­le­ne af en halv ti­me ad gan­gen, på et med­bragt lig­ge­un­der­lag i vej­kan­ten.

Sid­ste år blev An­ders Tes­gaard num­mer fi­re. Og da han ef­ter mør­kets frem­brud blev kørt ned, lå den dan­ske ryt­ter på en sam­let tred­je­plads.

I be­gyn­del­sen af we­e­ken­den an­kom An­ders’ far og bror iføl­ge tv­syd. dk til ho­spi­ta­let, hvor de så til ham.

Po­li­ti­et i Dod­drid­ge Co­un­ty, hvor ulyk­ken fandt sted, har af­hørt bi­li­sten, der kør­te An­ders Tes­gaard ned. Og her for­tæl­ler vagt­ha­ven­de, at der end­nu ik­ke er ta­get be­slut­ning om, hvor­vidt ved­kom­men­de skal stil­les til an­svar for ulyk­ken.

Men uan­set hvem der har an­sva­ret, så har An­ders Tes­gaards ulyk­ke få­et de­bat­ten om ’ Ra­ce Across Ame­ri­ca’ til at blus­se op.

Del­ta­ger­ne pres­ser sig selv til at sove så lidt som mu­ligt. Iføl­ge dan­ske og ame­ri­kan­ske læ­ger kan den slags ud­mat­tel­se fø­re til symp­to­mer, der min­der om sprit­kør­sel. Hø­eg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.