Eu­ro- exit bli­ver vær­st for græker­ne

Frank­rigs pre­mi­er­mi­ni­ster op­for­drer mod­vil­li­ge græke­re til at ven­de tilbage til for­hand­lings­bor­det

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es og Jan Bjer­re Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FOR­GÆL­DET

Hvis Græken­land en­der med at for­la­de eu­ro­sam­ar­bej­det, bli­ver det vær­st for græker­ne selv.

Det si­ger Østrigs fi­nans­mi­ni­ster, Hans Jörg Schel­ling, ef­ter at eu­ro­grup­pen og Græken­land det se­ne­ste par døgn har talt sig end­nu læn­ge­re væk fra hin­an­den.

» Kon­se­kven­ser­ne for eu­ro­lan­de­ne er ik­ke nær så slem­me som for Græken­land. Det er klart, at et land skal un­der in­gen om­stæn­dig­he­der kun­ne af­pres­se Eu­ro­pa- Kom­mis­sio­nen og eu­ro­lan­de­ne, « si­ger Schel­ling til den østrig­ske avis Die Pres­se med hen­vis­ning til den græ­ske re­ge­rings op­før­sel.

Fol­ke­af­stem­ning

Et fler­tal i det græ­ske par­la­ment stem­te nat­ten til i går ja til, at der hol­des en fol­ke­af­stem­ning 5. juli. Her skal græker­ne stem­me ja el­ler nej til et ud­spil fra de in­ter­na­tio­na­le kre­di­to­rer om be­tin­gel­ser­ne for fort­sat­te lån til Græken­land.

Kre­di­to­rer­ne øn­sker vidt­gå­en­de re­for­mer af det græ­ske sam­fund, her­un­der se­ne­re til­ba­ge­træk­ning fra ar­bejds­mar­ke­det og hø­je­re moms. Den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras kald­te un­der de­bat­ten i par­la­men­tet kre­di­to­rer­nes for­slag for ’ for­nær­men­de’ over for det græ­ske folk.

Fol­ke­af­stem­nin­gen af­hol­des ef­ter den de­ad­li­ne, der ud­lø­ber på tirs­dag, hvor det hid­ti­di­ge støt­te­pro­gram for Græken­land ud­lø­ber. Der­for hav­de den græ­ske re­ge­ring bedt om ud­sæt­tel­se af den­ne de­ad­li­ne. Men det blev lør­dag af­vist af eu­ro­grup­pens fi­nans­mi­ni­stre.

Af­ta­le er sta­dig mu­lig

Den fran­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ma­nu­el Valls op­for­dre­de i går græker­ne til at ven­de tilbage til for­hand­lings­bor­det. Han si­ger til avi­sen Le Mon­de, at hvis græker­ne stem­mer nej ved fol­ke­af­stem­nin­gen, er der en re­el ri­si­ko for, at lan­det må for­la­de eu­ro­sam­ar­bej­det.

» En af­ta­le er sta­dig mu­lig. Der­for op­for­drer jeg den græ­ske re­ge­ring til at ven­de tilbage til for­hand­lings­bor­det. Jeg kan ik­ke af­fin­de mig med, at Græken­land for­la­der eu­rozo­nen. Vi skal fin­de en løs­ning, « si­ger Ma­nu­el Valls iføl­ge Reu­ters.

I går mød­tes sty­rel­ses­rå­det i Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank ( ECB) for at ta­ge stil­ling til, om man fort­sat vil til­la­de den græ­ske cen­tral­bank at stille nød­fi­nan­si­e­ring til rå­dig­hed for de græ­ske ban­ker. Hvis sva­ret er nej, vil det med stor sand­syn­lig­hed væ­re lig med en græsk exit fra eu­ro­en.

MANDAG 29. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.