Bank- luk­ning skal for­hin­dre kol­laps

BT - - NYHEDER -

De græ­ske ban­ker vil hol­de luk­ket i dag i et for­søg på at und­gå et fi­nan­si­elt kol­laps.

I en ta­le på græsk tv sag­de pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras i af­tes iføl­ge fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er, at den græ­ske cen­tral­bank er ble­vet tvun­get til at an­be­fa­le, at ban­ker­ne hol­der luk­ket, og at der sam­ti­dig ind­fø­res ka­pi­tal­kon­trol.

Det be­ty­der, at der i en pe­ri­o­de sæt­tes loft over, hvor man­ge pen­ge man kan hæ­ve i Græken­land.

Ale­xis Tsi­pras gi­ver Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank ( ECB) skyl­den for den tvung­ne ban­kluk­ning og sko­ser i sin ta­le fle­re an­dre eu­ro­pæ- iske in­sti­tu­tio­ner for den si­tu­a­tion, Græken­land er hav­net i.

Be­slut­nin­gen om ka­pi­tal­kon­trol kom­mer, ef­ter at ECB tid­li­ge­re i går be­slut­te­de ik­ke læn­ge­re at hæ­ve græn­sen for de nød­lån, som den græ­ske cen­tral­bank lø­ben­de har stil­let til rå­dig­hed for ban­ker­ne i Græken­land.

Ef­ter alt at døm­me vil luk­nin­gen af ban­ker­ne i hvert fald va­re frem til den plan­lag­te fol­ke­af­stem­ning 5. juli.

Græken­land skal be­ta­le 1,6 mil­li­ard eu­ro tilbage til Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond ( IMF) se­ne­st i mor­gen.

BNB

En mand går søn­dag af­ten for­bi en bank i At­hen. I dag vil den­ne og an­dre græ­ske ban­ker fort­sat væ­re luk­ket, og i en pe­ri­o­de vil der væ­re loft over, hvor man­ge pen­ge græker­ne kan hæ­ve. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.