’ Du bli­ver en fant

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø og Cathrine Bloch Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

AF­SKED

Det var til øre­dø­ven­de, lang­va­ri­ge klapsal­ver og med kla­re øj­ne, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt i går ef­ter­mid­dag ind­t­og ta­ler­sto­len på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kon­gres for at hol­de sin sid­ste ta­le som par­tiets for­mand.

» Der har væ­ret med­vind, og der har væ­ret mod­vind. Der har væ­ret da­ge med høj sol. Og der har væ­ret da­ge – hvor det rent ud sagt blæ­ste en halv pe­li­kan. Så­dan er det, når man stil­ler sig op på kom­man­do­bro­en. Og jeg står ved mi­ne be­slut­nin­ger. An­sva­ret er mit, « sag­de Thor­ning og til­fø­je­de:

» Jeg ta­ger hel­le­re en kug­le for me­get end en kug­le for lidt, hvis det hand­ler om par­ti­et. Og jeg har al­tid vidst, at for­an­dring kræ­ver kam­pe. At det var min op­ga­ve at le­de par­ti­et vi­de­re. Vi­de­re og fremad. Til det sted, hvor dan­sker­ne igen var pa­ra­te til at be­tro os at le­de lan­det. «

Ny for­mand

Par­ti­et er sam­let til kon­gres for for­melt at væl­ge Met­te Fre­de­rik­sen som ny for­mand – og den tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster har in­gen kon­kur­ren­ter til po­sten.

» Kæ­re Met­te. Om lidt er jeg for­hen­væ­ren­de. Og du er nu­væ­ren­de. Du er næ­ste led i en kæ­de, som næ­sten ræk­ker 150 år tilbage.

Du er den ret­te. Og det er det rig­ti­ge tids­punkt, du træ­der ind i kæ­den, « ly­der or­de­ne fra Thor­ning til Met­te Fre­de­rik­sen ne­de i sa­len.

» Og der­for er jeg og­så sik­ker på, at du vil lø­se den op­ga­ve, som par­ti­et nu gi­ver dig. Med yd­myg­hed. Med lyd­hør­hed. Og med en for­mi­da­bel ar­bejds­om­hed, som er for­ud­sæt­nin­gen for en kvin­de­lig top­po­li­ti­ker. Kæ­re Met­te. Jeg vil si­ge det li­geud: Du bli­ver en fan­ta­stisk for­mand for vo­res par­ti. «

Ef­ter ti år på po­sten – hvor Thor­ning har stå­et i front ved to eu­ro­pa­par­la­mentsvalg, tre kom­mu­nalvalg og re­gio­nalvalg og tre valg til Fol­ke­tin­get, gør Thor­ning sta­tus, før hun gi­ver sta­fet­ten vi­de­re:

» Når dan­sker­ne stem­mer ved kom­mu­nalvalg, er der flest, som stem­mer på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Når dan­sker­ne stem­mer ved re­gions­rå­dsvalg, er der flest, som stem­mer på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Og 18. ju­ni – ef­ter 18 år – vi­ste dan­sker­ne os igen den til­lid at gø­re os til Dan­marks stør­ste og stær­ke­ste par­ti. Mar­kant stør­ste. «

Den af­gå­en­de stats­mi­ni-

MANDAG 29. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.