Met­te Fre­de­rik­sen stil­ler si

BT - - NYHEDER -

Cathrine Bloch

Spot­ligh­tet ret­te­de sig di­rek­te mod to kvin­der på for­re­ste ræk­ke, da So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kon­gres tog sin be­gyn­del­se. Si­de om si­de sad de: Den af­gå­en­de og den kom­men­de par­ti­for­mand. Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Met­te Fre­de­rik­sen.

Thor­ning var til ste­de i Fal­ko­ner­cen­te­ret på Fre­de­riks­berg i går ef­ter­mid­dag ved So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kon­gres for at tak­ke af ef­ter ti år i front for par­ti­et. Met­te Fre­de­rik­sen for at over­ta­ge po­sten og der­med stille sig i spid­sen for op­po­si­tio­nen og ind­ta­ge rol­len som for­man­den, der skal for­sø­ge at­ter at vri­ste nøg­ler­ne til Stats­mi­ni­ste­ri­et fra Ven­stre­for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Hyl­dest

Bå­de Thor­nings og si­den Met­te Fre­de­rik­sens ta­le på sce­nen blev ad­skil­li­ge gan­ge af­brudt af bra­gen­de klapsal- ver, der of­te va­re­de fle­re mi­nut­ter. Især den nu tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster var ty­de­ligt over­væl­det og be­rørt, da hun hø­ste­de et stå­en­de bi­fald i det se­kund, hun trå­d­te op på sce­nen for at hol­de sin af­skedsta­le.

Thor­ning un­der­stre­ge­de, at hun ik­ke er i tvivl om, at hun over­la­der sta­fet­ten til den ret­te kvin­de.

Det var en rørt Hel­le Thor­ningS­ch­midt, der i går tak­ke­de af som for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. I ste­det over­gav hun po­sten til en glad Met­te Fre­de­rik­sen, der nu skal for­sø­ge at byg­ge vi­de­re på par­tiets suc­ces ved det se­ne­ste fol­ke­tings­valg.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.