Thor­ning i præ­si­di­et

BT - - NYHEDER -

Hel­le Thor­ning- Sch­midt vin­ker på én gang far­vel til po­ster­ne som bå­de stats­mi­ni­ster og for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, men til gen­gæld ven­ter der en for­nem plads i Fol­ke­tin­get, når hun ven­der tilbage til Chri­sti­ans­borg. Her skal hun nem­lig væ­re en del af Fol­ke­tin­gets Præ­si­di­um, som er den øver­ste le­del­se på Chri­sti­ans­borg. Det med­del­te ho­ved­per­so­nen selv til pres­sen ef­ter So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kon­gres, hvor hun i går gav for­mands­sta­fet­ten vi­de­re til Met­te Fre­de­rik­sen. Her blev hun spurgt, hvor­dan det bli­ver at sid­de på ba­ger­ste ræk­ke i fol­ke­tings­sa­len ef­ter at ha­ve væ­ret i mag­tens cen­trum i fi­re år.

» Jeg skal fak­tisk ik­ke helt sid­de på ba­ger­ste ræk­ke, jeg skal sid­de i Fol­ke­tin­gets Præ­si­di­um. Og jeg ser egent­lig frem til at på­ta­ge mig det ar­bej­de. Det har jeg al­drig prø­vet før, så jeg glæ­der mig til det, « sag­de Hel­le Thor­ningS­ch­midt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.