Ig i spid­sen for en of­fen­siv op­po­si­tion

BT - - NYHEDER -

Met­te Fre­de­rik­sen blev valgt af si­ne par­ti­fæl­ler uden mod­kan­di­dat - en sjæl­den­hed for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der gen­nem åre­ne har væ­ret mart­ret af fle­re op­s­li­den­de fløj­kri­ge og for­mandsvalg.

Og den ny­slå­e­de for­mand un­der­stre­ge­de da og­så ef­ter kon­gres­sen, at hun er sær­ligt glad for, at hun skal stå i spid­sen for ’ et sam­let par­ti’, der til­med er Fol­ke­tin­gets stør­ste.

» Det sy­nes jeg og­så for­plig­ter. Og det, jeg har sagt til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i dag, er, at vi ta­ger li­ge så me­get an­svar for Dan­mark, når vi er i op­po­si­tion, som når vi er i re­ge­ring. Og det be­ty­der, at vi er man­da­ter, der ger­ne vil ar­bej­de. Så hvis Lars Løk- ke Ras­mus­sen vil væ­re med til at træk­ke Dan­mark i den rig­ti­ge ret­ning, så er vi med, « sag­de Met­te Fre­de­rik­sen.

Løf­te til Løk­ke

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne skal nu fin­de sig til ret­te i rol­len som op­po­si­tions­par­ti ef­ter knap fi­re år med re­ge­rings­mag­ten, og selv om den nye for­mand prok­la­me­re­de, at par­ti­et be­fin­der sig bedst ’ for en­den af et re­ge­rings­bord’, er hun klar til at stå i spid­sen for en of­fen­siv op­po­si­tion – og hun hav­de da og­så en klar besked til den nye stats­mi­ni­ster:

» Jeg vil ger­ne gi­ve et løf­te til Lars Løk­ke Ras­mus­sen om, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et vil væ­re bå­de med- og mod­spil­ler. Når vi sam­men kan ska­be resultater, der er de rig­ti­ge for Dan­mark – så er vi din med­spil­ler. Men når du skævvri­der Dan­mark og glem­mer at tæn­ke på dem, der har mindst – så er vi din hårdeste mod­spil­ler. «

Klapsal­ver­ne vil­le in­gen en­de ta­ge, da den af­gå­en­de og den nye for­mand slut­te­ligt om­fav­ne­de hin­an­den på sce­nen. De fle­re end 600 so­ci­al­de­mo­kra­ter, der var til ste­de, rej­ste sig al­le op, ind­til Met­te Fre­de­rik­sen gri­nen­de le­ve­re­de sin før­ste for­ma­ning som ny­slå­et for­mand:

» Og sæt jer så ned igen! «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.