Drop en halv te­ske salt –

Vi el­sker den sal­te smag, men sal­tet får dit blod­tryk til at sti­ge, og det øger ri­si­ko­en for hjer­te- kar­syg­dom­me. Iføl­ge eks­per­ter­ne kan 400.000 dan­ske­re helt und­gå for­hø­jet blod­tryk

BT - - SUND­HED - Dort­he Brø­ker Kri­sten­sen bt@ bt. dk

SALT

Ni ud af ti spi­ser for me­get salt. Fi­re ud af ti dan­ske­re har for­hø­jet blod­tryk, og en væ­sent­lig år­sag er net­op for me­get salt. Salt og sund­hed hæn­ger nem­lig sam­men. Der er der­for god grund til at hol­de øje med, hvor me­get salt du spi­ser.

» Ind­ta­get af salt blandt voks­ne dan­ske­re er i gen­nem­snit 9,5 gram pr. dag, alt­så et godt styk­ke over de an­be­fa­le­de seks gram pr. dag, « si­ger An­ne Da­hl Las­sen, der er se­ni­o­r­for­sker på DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tets Af­de­ling for Ri­si­ko­vur­de­ring og Er­næ­ring.

9,5 gram salt sva­rer til godt halvan­den te­ske. Vo­res sal­tind­tag skal iføl­ge eks­per­ter­ne ned på fem- seks gram, hvil­ket sva­rer til cir­ka 1 te­ske.

Scre­e­nings­un­der­sø­gel­ser af den dan­ske be­folk­ning vi­ser, at 38 pct. af os har for­hø­jet blod­tryk, og iføl­ge An­ne Da­hl Las­sen til­skri­ves 49 pct. af al­le til­fæl­de af hjer­te- kar- syg­dom­me for­hø­jet blod­tryk.

De få un­der­sø­gel­ser, der er la­vet af sam­men­hæn­gen mel­lem sal­tind­tag og hjer­te- kar- syg­dom­me ty­der iføl­ge An­ne Da­hl Las­sen på, at et ind­tag på 6- 7 gram pr. dag fø­rer til fær­re til­fæl­de af hjer­te- kar- syg­dom­me, end hvis du spi­ser me­re. I Fin­land, hvor man i en år­ræk­ke har haft fo­kus på at sæn­ke det gen­nem­snit­li­ge sal­tind­tag, er det fal­det fra 12 til 8 gram om da­gen. Og i sam­me pe­ri­o­de er an­tal­let af hjer­te- kar- syg­dom­me fal­det mar­kant.

Blod­tryk­ket er i høj grad på­vir­ket af, hvor me­get salt du spi­ser, og det skjul­te salt er det, vi får mest af. Alt­så det salt der gem­mer sig i ek­sem­pel­vis fær­di­g­ret­ter, brød og kød­på­læg. Der er alt­så god grund til at se dig for, når du kø­ber ind, da det salt, du kvær­ner over det blød­kog­te æg om mor­ge­nen el­ler over mid­dags­ma­den om af­te­nen, i gen­nem­snit kun ud­gør en for­holds­vis lil­le del i det sam­le­de reg­ne­styk­ke.

Stør­re pres på he­le kredslø­bet

» Salt bin­der væ­ske, og hvis vi får for me­get salt, hol­der det på væ­sken i krop­pen, der træk­kes ind i blodå­rer­ne, så mæng­den af blod i årer­ne bli­ver stør­re. Det gi­ver et stør­re pres på he­le kredslø­bet. Stig­nin­gen på­vir­ker blandt an­det hjer­temusku­la­tu­ren og ny­rer­ne og sli­der der­med på vi­ta­le or­ga­ner, « si­ger Ul­la Toft, der er se­ni­o­r­for­sker, ph. d. og cand. sci­ent. i hu­man er­næ­ring ved Forsk­nings­cen­ter for Fore­byg­gel­se og Sund­hed.

Iføl­ge Ul­la Toft er for­hø­jet blod­tryk den stør­ste år­sag til for tid­lig død på ver­dens­plan, og ale­ne her­hjem­me li­der 1,4 mil­li­on men­ne­sker af for­hø­jet blod­tryk.

Sæn­kes med tre gram om da­gen

Be­reg­nin­ger fra Forsk­nings­cen­ter for Fore­byg­gel­se og Sund­hed vi­ser dog iføl­ge Ul­la Toft, at hvis man sæn­ker sal­tind­ta­get med tre gram om da­gen, vil 400.000 dan­ske­re hvert år helt und­gå at få for­hø­jet blod­tryk.

» Der er en li­ne­ær sam­men­hæng. Sæn­ker du sal­tind­ta­get, sæn­ker du blod­tryk­ket. Har du al­le­re­de for­hø­jet blod­tryk el­ler er over­væg­tig, vil ef­fek­ten væ­re størst, men al­le vil ha­ve gavn af at sæn­ke sal­tind­ta­get uan­set al­der. Det er no­get af det al­ler­mest kost- ef­fek­ti­ve. Selv en lil­le re­duk­tion i sal­tind­ta­get i den dan­ske be­folk­ning gi­ver et stort fald i syg­doms­byr­den, « si­ger hun.

Forsk­nin­gen vi­ser et ty­de­ligt fald

Forsk­ning sæt­ter med jæv­ne mel­lem­rum spørgs­måls­tegn ved, om salt nu og­så er så far­ligt, men iføl­ge Ul­la Toft er der sam­let set fort­sat me­get stærk evi­dens for en sam­men­hæng mel­lem sal­tind­tag og blod­tryk, og blod­tryk er den stør­ste ri­si­ko­fak­tor for for tid­lig død glo­balt.

An­ne Da­hl Las­sen for­kla­rer, at forsk­nin­gen vi­ser et ty­de­ligt fald i blod­tryk­ket hos per­so­ner, med en sal­tre­duk­tion på mel­lem to til fem gram pr. dag, og der­u­d­over at en kost med højt ind­hold af frugt og grønt, fuld­kornspro­duk­ter og me­je­ri­pro­duk­ter med lavt fedtind­hold har vist sig at ha­ve end­nu stør­re po­si­tiv ef­fekt på blod­tryk­ket, end når man ude­luk­ken­de fo­ku­se­rer på at ned­sæt­te mæng­den af salt.

Han­ne Hø­berg Han­sen er bro­ma­to­log og er­næ­rings­fag­lig me­d­ar­bej­der i Fø­de­va­re­sty­rel­sen, og hun for­kla­rer, at det me­ste af det salt, vi spi­ser, fin­des i den for­ar­bej­de­de mad, vi kø­ber.

» En­ten de va­rer vi kø­ber i su­per­mar­ke­det, el­ler når vi spi­ser ude. Kun en min­dre del kom­mer fra egen til­sæt­ning ved mad­lav­ning, og når vi sal­ter ved bor­det, « si­ger Han­ne Hø­berg Han­sen.

Og selv­om du må­ske hø­rer til dem, der el­sker mad, der er godt sal­tet, kan det la­de sig gø­re.

» Vi har væn­net os til at spi­se enormt me­get salt, men vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser vi­ser, at de re­cep­to­rer, der skal fan­ge sma­gen

MAN­DAG 29. JU­NI 2015

» Salt bin­der væ­ske, og hvis vi får for me­get salt, hol­der det på væ­sken i krop­pen, der træk­kes ind i blodå­rer­ne, så mæng­den af blod i årer­ne bli­ver stør­re. Det gi­ver et stør­re pres på he­le kredslø­bet. Stig­nin­gen på­vir­ker blandt an­det hjer­temusku­la­tu­ren og ny­rer­ne og sli­der der­med på vi­ta­le or­ga­ner, « si­ger se­ni­o­r­for­sker Ul­la Toft. Ar­kiv­fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.