’’

BT - - SUNDHED -

Der er en li­ne­ær sam­men­hæng. Sæn­ker du sal­tind­ta­get, sæn­ker du blod­tryk­ket. Har du al­le­re­de for­hø­jet blod­tryk el­ler er over­væg­tig, vil ef­fek­ten væ­re størst, men al­le vil ha­ve gavn af at sæn­ke sal­tind­ta­get uan­set al­der. Det er no­get af det al­ler­mest kost- ef­fek­ti­ve

Ul­la Toft, se­ni­o­r­for­sker, ph. d. og cand. sci­ent. i hu­man er­næ­ring ved Forsk­nings­cen­ter for Fore­byg­gel­se og Sund­hed

af blandt an­det salt, i lø­bet af nog­le uger bli­ver me­re sen­si­ti­ve, så du bli­ver bed­re til at sma­ge, og ef­ter et styk­ke tid vil du ha­ve væn­net dig til min­dre salt, uden at ma­den sma­ger dår­li­ge­re. Uden­land­ske stu­di­er vi­ser, at det var mu­ligt at re­du­ce­re mæng­den af salt i brød med 50 pct., uden at for­bru­ger­ne op­da­ge­de det, « si­ger Ul­la Toft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.